کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

گزارش عملکرد شرکت تعاونی مسکن سردفتران ودفتریاران

گزارش عملکرد شرکت تعاونی مسکن سردفتران ودفتریاران

شركت تعاوني مسكن سردفتران و دفترياران گزارش عملكردي را از زمان تاسيس جهت اطلاع هيات مديره كانون و همكاران ارايه كرد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين گزارش به شرح راه اندازي و تاسيس اين شركت تعاوني و اقدامات انجام شده پرداخته شده است.

 

متن اين گزارش به اين شرح است:

 

مستحضرند كه شركت تعاوني مسكن سردفتران و دفترياران با همت جمعي ازپيشكسوتان دلسوزو آينده‌نگر ما درسال 1352تشكيل ورسما"به ثبت رسيده است. به هردليل تا سال 1377 عملا" توفيقي درجهت خدمت رساني به اعضاء و آنچه هدف غائي ازتشكيل آن بوده نداشته است.

 

دراواخر سال 1377 با همت مضاعف و مجدد ديگراني با همت ازصنف و برپايه همان مستندات،عملا"شركت فعاليت خود را ازسرگرفت. ازاين تاريخ تا سال 1388كه صرف تهيه مقدمات كار واعلام واخذ "حق عضويت" شد بازهم عملا" كاري صورت نگرفته است. ازسال 1383به بعد قريب 700 (هفتصد) نفر با واريزوجوهي بعنوان حق عضويت و وجه جهت خريد زمين، رسما"جزو اعضاي شركت شناخته شدند.

 

شركت تعاوني در تاريخ 10/ 5/1386 با خريد 19 قطعه زمين ازشركت عمران شهرجديد هشتگرد به‌مبلغ 14،000،000،000 ريال واخذ پروانه ساخت آنها ازشهرداري محل،عملا" موجوديت و فعاليت خود را شروع كرد.

 

از كل اعضاء، 99 نفر درفاز يك پرو‍ژه هشتگرد(كاتب) و درقالب 9 بلوك بين 10 تا 12 واحدي، جهت ساخت مسكن مشاركت نمودند كه هم‌اكنون با عنايت به پايان يافتن تقريبا" صد درصدي عمليات عمراني وزيرساختي، مشغول تحويل واحدهاي آنان مي‌باشيم و بلافاصله بعد ازاين مرحله امورانتقال اسناد مالكيت آنها نيز انجام خواهد شد.

 

تعداد52 واحد نيز درقالب4 بلوك تاكنون حدود 40 درصدپيشرفت فيزيكي دارد، كه باتوجه به عدم مشاركت موثر و جدي بعدي تعدادي از داوطلبين و فراز وفرودهايي كه ادامه ساخت‌وساز با آن روبروشده است، هم‌اكنون آماده ادامه و پيشرفت كاراست. پيش بيني ما اين است  كه با همت سرمايه‌گذاران عزيز، سال آينده درچنين ايامي اين واحدها نيزكاملا" تحويل و يا درشرف تحويل باشد.

 

هم‌اينك حدود70 نفر، مبالغي متجاوز از دوميليون تا بيست ميليون تومان پرداخت نموده‌اند كه با توجه به عدم آمادگي آنها در مشاركت ساخت در مراحل قبلي، اين تعداد در6 قطعه زمين شركت كه درحال حاضر به‌صورت آماده براي ساخت موجود است سهيم هستند. دراين خصوص شركت مشغول برنامه‌ريزي است كه با توجه به قرارداد خريد زمين و اساسنامه وساير مقررات حاكم به چه نحو زمين دراختيارآنان قرار گيرد؟!

 

با توجه به حق عضويت قريب به 500 نفر كه عملا"حق عضويت آنها هم درخريد زمين مصرف شده است، شركت درنظردارد، به اين تعداد نيز با ساز وكار مناسب پيش گفته، يك قطعه زمين اختصاص دهد كه به‌هنگام رسما"اطلاع رساني خواهد شد.

آنچه درصدر مقال و مختصرا" باستحضارعزيزان رسيد، صرفا" آگاهي رساني ازچند وچون كارهايي است كه صرف‌نظراز چند دهه غيرفعال بودن يا اشتغال به امورمقدماتي در ده ساله اخير(وعملا" از سال 1388 به بعد) انجام شده است.

 

صرف‌نظر از انتقادات به حق و ناحقي كه بعضا" اعضا از شركت وشركت متقابلا" ازاعضا دارد، درمجموع اعضايي كه درساخت وسازشركت، فعال شده وسرمايه گذاري نموده‌اند، خوشبختانه ضرري متحمل نشده‌اند، بلكه سود هم كرده‌اند كه بعنوان نمونه عضوي كه حداكثرمتري هفت ميليون وپانصد هزار ريال براي ساخت وارزش زمين به شركت پرداخت  نموده است، يكجا واحد خود را متري متجاوز از پانزده ميليون ريال و در وضعيت موجود كه بعضا" پاره‌اي اززيرساختها آماده نيست واگذار نموده است كه ازجزئيات بيشترصرف‌نظر مي‌گردد.     

                                                                                     

شركت نيزخوشبختانه تاكنون با مسئله حاشيه‌اي نگران كننده، نظير آنچه درشركت‌هاي مشابه ديده شده ومي‌شود روبرو نبوده است.

 

جا دارد، ازاين حيث ""شركت"" به خود وكليه دست اندركارانش از بدو تشكيل تا زمان حاضرتبريك بگويد.

 

"" ...... و اما ؟؟!!""

                              

باتوجه به آنچه درفوق باستحضاررسيد وخلاصه‌اي بود از فعاليت شركت درطول زمان خاصه ده ساله اخير و كسب تجربيات خوبي كه شركت دراين مدت وبا توجه به مسائل ومشكلات متعددي كه با آن دست به گريبان بوده، كسب كرده است، به نظر مي‌رسد شركت داراي چنان توان وانر‍ژي باشد كه بتواند درسراسركشور به نفع صنف واعضاي خدوم آن وخانواده‌هاي آنان كه طبق برآورد ما بالغ بر 150000 نفرند، اقدامات مثبت و سازنده‌اي انجام دهد اعم ازساخت وساز واحدهاي مسكوني و يا تعمير و راه‌اندازي آنها و يا ايجاد اماكن تفريحي و نظاير آنها كه نيازي به تشريح آن فعلا"نمي‌باشد.

 

حائز اهميت اينكه حمايت وپشتيباني كليه همكاران وتشكل‌هاي صنفي خاصه هيئت مديره محترم كانون، جامعه بازنشستگان وديگر تشكل‌هاي صنفي موجود، شرط لازم وكافي براي ادامه كار و فعاليت شركت است كه اميد است اين حمايت و پشتيباني كه تاكنون و مخصوصا" ازطرف هيئت مديره محترم كانون به‌جد انجام شده و جا دارد درهمين جا از تك تك اعضاي محترم هيئت مديره تشكر وقدرداني گردد و ادامه آن را نيزتقاضا داشته باشيم،ترك نگردد و كماكان شركت را ياري نمايند.        

                                          

در راستاي اين فكر وانديشه، شركت ضمن تماس با مقامات مسئول به فكرافتاده كه: 1- مدت زمان فعاليت خودرا با توسل به راه‌كارهاي قانوني نامحدود نمايد.2-حوزه فعاليت خود را به سراسر كشور گسترش دهد.

 

اميد است، هم از ايده شركت استقبال شود وهم ازپشتيباني دريغ نگردد.

 

با احترام شركت تعاوني مسكن سردفتران تهران

مديرعامل- سيد مرتضي دري


رونوشت:

1-رياست واعضاي محترم جامعه محترم سردفتران ودفترياران بازنشسته كشور

2-رياست واعضاي محترم كانون صنفي سردفتران ودفترياران بازنشسته      

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/10/22