کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان تعیین شد

اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران  و دفتریاران خوزستان تعیین شد

اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران  و دفترياران خوزستان تعيين شد

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران بر اساس ماده ۶۵ قانون دفاتر اسناد رسمی جلسه اعضا هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان(دوره دوم) در مورخ 97/11/15 تشکیل شد و بدین ترتیب  تعیین گردیدند.:

۱-آقای محمد معظمی گودرزی بعنوان رئیس کانون

۲-آقای هوشنگ بیت سیاح به عنوان نایب رئیس کانون

۳- آقای سید عبدالله حسینی فالحی به عنوان دبیر کانون

۴-آقای جمال نعامی به عنوان خزانه دار

۵-آقای مهدی مولاء هویزه عضو اصلی

تاریخ ارسال خبر: 
97/11/17