کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 07 اسفند 1399

کارگاه آموزشی نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و آشنایی با نحوه دادرسی مالیاتی

کارگاه آموزشی نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و آشنایی با نحوه دادرسی مالیاتی

كارگاه آموزشي نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي و آشنايي با نحوه دادرسي مالياتي ويژه دفاتر اسناد رسمي برگزار مي شود.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌كارگاه آموزشي نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي و آشنايي با نحوه دادرسي مالياتي در روزهاي 29،28 و 31 ارديبهشت ماه با حضور اساتيد معرفي شده از سوي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران آقايان اسماعيل اسماعيلي؛ عضو و رئيس اسبق شوراي عالي مالياتي و احمد غفارزاده؛ عضو هيأت٢٥١ مكرر مركز عالي دادخواهي مالياتي در سالن اجتماعات كانون برگزار مي‌شود.

 

 

خواهشمنداست موارد ذيل مورد نظر واقع گردد.
١-كارگاه آموزشي راس ساعت ١٥/٣٠ آغاز مي‌گردد.
٢-دفاتر اسناد رسمي  شماره ١الي ٥٠٠ تهران مورخ ٢٨ ارديبهشت
٣-دفاتر اسنادرسمي شماره ٥٠١ الي ١٠٠٠ تهران مورخ 29 ارديبهشت
 ٤- دفاتر اسناد رسمي ١٠٠١به بالا در تهران مورخ 31 ارديبهشت ماه حضور بهم رسانند.
 ٥- در صورت معرفي كارمندان خواهشمند است معرفي نامه مربوطه را بهمراه داشته باشند.
از  سران محترم دفاتر و دفترياران گرامي  جهت حضور دعوت بعمل مي‌آيد.
اين كارگاه آموزشي به همت كارگروه امور مالياتي كانون و دفتر آموزش و پژوهش كانون برگزار مي شود.
تاریخ ارسال خبر: 
98/02/18