کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

اطلاعیه قابل توجه همکاران در آستانه بازنشستگی

اطلاعیه قابل توجه همکاران در آستانه بازنشستگی

قابل توجه همكاران درآستانه بازنشستگي.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، با توجه به ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي كه مقرر داشته است: سردفتر شاغل كه بازنشسته مي‌شود، مي‌تواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي كند.

 

مدت لازم براي معرفي در مورد بازنشستگي الزامي دو ماه قبل از تاريخ بازنشستگي است و در غير اين مورد بايد معرفي مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگي بعمل آيد.

 

ورثه سردفتر متوفي كه حين الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاريخ فوت سردفتر مي‌توانند مجتمعاً به ترتيب فوق شخص واحد صلاحيت را معرفي كنند.

 

در صورتي كه سردفتر يا وراث او در مهلت هاي مذكور شخص واجد صلاحيت معرفي نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند تصدي دفترخانه را با رعايت مقررات اين قانون به شخص واجد شرايط ديگري واگذار نمايد.

 

كانون سردفتران و دفترياران با توجه به بخشنامه صادره از طرف معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وظيفه بررسي مقدماتي صلاحيت علمي و عملي متقاضيان سردفتري موضوع ماده قانوني مذكور را عهده دار مي‌باشد و در راستاي اجراي رسالت محوله در هر فصل مبادرت به تشكيل كلاسهاي اختصاصي و برگزاري آزمون كتبي و شفاهي به منظور معرفي شخص واجد شرايط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌نمايد.

 

با عنايت به طولاني بودن فرآيند معرفي، شركت در كلاسها، اختبار، امتحان و ... و همچنين عدم ممنوعيت معرفي شخص جانشين قبل از مدت هاي مقرر در ماده 69، بدينوسيله متذكر مي‌گردد سردفتران گرامي محترم واجد شرايط و وراث محترم سردفتر متوفي براي جلوگيري از تعطيلي احتمالي دفترخانه، قبل از انقضاء مدت هاي مقرر و حتي تا يكسال قبل از مهلت هاي مذكور، نسبت به معرفي جانشين و جهت شركت در كلاسهاي فصلي كانون سردفتران و دفترياران اقدام نمايند.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/5/13