کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

یکصد و نوزدهمین و یکصد و بیستمین شماره ماهنامه «کانون» در یک مجلد منتشر شد

یکصد و نوزدهمین و یکصد و بیستمین شماره ماهنامه «کانون» در یک مجلد منتشر شد

 کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و نوزدهمین و یکصد و بیستمین شماره ماهنامه خبری – تحلیلی «کانون» را منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در اين شماره ماهنامه «کانون» ویژه مرداد و شهریور ماه  1390، علاوه بر یادداشت ها، مقالات، آخرین اخبار و مقررات، تعدادی از کتاب های حقوقی اعم از حوزه امور ثبتی و سردفتری معرفی شده است.

 

قانون گرایی،سردفتر کارگزار حاکمیت است،تعرفه حق التحریر(دغدغه های سردفتران تمامی ندارد)،اجاره (بررسی تحلیلی آثار تلف عین مستاجره در اثناء مدت)، سند مالکیت جدید (محدودکردن اختیار مالکین در صورت جلسات تفکیکی)، اسقاط خیارات (اسقاط خیارات در فقه و حقوق موضوعه و بررسی شرط اسقاط خیارات ضمن عقد)، مبیع در اموال غیرمنقول (شرط تاخیر تسلیم مبیع در انتقال قطعی اموال غیرمنقول و نحوه اجرای آن)،حق الثبت  مهریه (جستاری در نظریه اداره کل امور اسناد در باب حق الثبت اسناد اقرارنامه و وصول و بذل مهریه،قانون تجارت الکترونیکی (بررسی اجمالی آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب21/6/1386)، وقف (فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف (بخش چهاردهم))، سوءاستفاده از اموال فکری (سرقت و یا سوء استفاده از اموال فکری در شرع مقدس اسلام)؛ مقالات منتشر شده در اين شماره ماهنامه«کانون»  است.

انتهاي پيام