کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

پیشنهاد سازمان ثبت درخصوص رویه واحد در مورد ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی

پیشنهاد سازمان ثبت درخصوص رویه واحد در مورد ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی

 سازمان ثبت درخصوص رويه واحد در مورد ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي، پيشنهاداتي را ارايه كرد.

 

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه سازمان ثبت به ادارات كل ثبت اسناد و املاك آمده است:

 

"مستنبط از ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، محاكم دادگستري مكلف شده اند هرگاه راي بر بي اعتباري سند رسمي (اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي) صادر نمودند، مراتب را جهت اقدامان بعدي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام دارند،نظر به اينكه در اعلام مراتب مذكور رويه هاي متفاوتي از سوي محاكم محترم اعمال مي گردد، لذا مقتضي است به منظور تعامل و هماهنگي بيشتر و اتخاذ شيوه اي واحد، موضوع را در جلسه شوراي قضايي استان مطرح و مورد توجه قرار گيرد".

 

متن اين بخشنامه به اين شرح است: