کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 اسفند 1399

موارد قابل ارسال الکترونیک استعلام دارایی توسط دفترخانه

موارد قابل ارسال الکترونیک استعلام دارایی توسط دفترخانه

مواردي كه توسط دفترخانه قابل ارسال الكترونيك استعلام دارايي است؛

 

 

به گزارش روابط عمومي اين موارد به اين شرح است:

 

١-آپارتمان داراي صورت مجلس تفكيكي و پايان‌كار.

٢- اپارتمان با كاربري مسكوني.

٣-زمين داراي كاربري مسكوني.

٤- اسناد صلح عمري قابل ارسال نيست.

٥- اسناد انتقال اجرايي قابل ارسال نيست.

٦- اسناد املاك غيرمسكوني،

فاقد پايان كار و در دست ساخت، املاك فاقد سند تفكيكي،املاك داراي سند تفكيكي كه بخشي از عرصه آن داراي كاربري غيرمسكوني باشد و اسنادي كه قبلا از قانون تسهيل استفاده كرده اند قابل ارسال استعلام الكترونيك نيستند.

۷- اسناد صلح بانک مسکن قابل ارسال نيست.

۸- اسناد با کاربری تجاری قابل ارسال نيست.

۹- اسناد با کاربری اداری قابل ارسال نيست.

١٠-اسنادی که بنام متوفی هستند قابل ارسال استعلام الکترونیک نيست، بايد حضورأ به دارايي مراجعه شود،

ليكن حسب تجربه همكاران با استفاده از ظرفيت ارسال براساس سهم الاث وراث قابل استعلام بوده و امكان ارسال وجود دارد.

١١-درخصوص ساختمانهایی که واحد تجاری_مسکونی و یا اداری_مسکونی هستند و موضوع انتقال یک واحد مسکونی از ساختمان مذکور است دو رويه جاري است، هرچند برابر دستورالعمل‌هاي فعلي مجوزي براي ارسال استعلام الكترونيك دارائي نيست ليكن در برخي موارد ادارات دارائي نسبت به صدور پاسخ استعلام الكترونيك دارائي اقدام نموده‌اند.

١٢- اسناد قطعي رهني قابل ارسال استعلام الكترونيك دارائي است.

خواهشمند است حتمأ صورت‌مجلس تفكيكي اخذ و براساس آن و پايان‌كار بصورت توأمان نسبت به ارسال استعلام الكترونيكي اقدام گردد.

١٣-كليه موارد فوق الذكر در سطح كشور قابل ارسال و اجراء است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/05/04