کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص چگونگی اجرای مقررات کمیسیون پس از تعیین سقف حق التحریر و بهای اوراق مصرفی

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص چگونگی اجرای مقررات کمیسیون پس از تعیین سقف حق التحریر و بهای اوراق مصرفی
اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران درخصوص چگونگي اجراي مقررات كميسيون پس از تعيين سقف حق التحرير و بهاي اوراق مصرفي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي، با عنايت به سوال هاي مكرر اعضاي محترم كميسيون هاي تقسيم اسناد و ساير همكاران در خصوص چگونگي اجراي مقررات كميسيون پس از تعيين سقف حق التحرير و همچنين بهاي اوراق مصرفي (پرينت اوراق) به اطلاع مي‌رساند: 
نظر به اينكه رعايت تبصره ٧ بخشنامه حق التحرير و سقف تعيين شده هيچگونه مباينتي با محدوديت اسناد تنظيمي موضوع كميسيون تقسيم اسناد ندارد كمافي السابق رعايت مقررات و مبلغ تعيين شده بابت تنظيم اسناد دولتي(هيات هاي تقسيم اسناد) الزامي است،ضمنا بلحاظ استعلام از اتحاديه صنف ذيربط و تعيين ميلغ ١٥٠٠٠ ريال از طرف مرجع صالح به عنوان هزينه تهيه پرينت، نظريه دفتر حقوقي كانون مورد تاييد مي‌باشد.
تاریخ ارسال خبر: 
99/06/10