کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400

مراسم تودیع و معارفه اعضای دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه اعضای دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد.
مراسم تودیع و معارفه اعضای دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، مرتضی رضایی رییس اولین دوره در ابتدای این مراسم به ارائه گزارشی از عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره پرداخت.
این نشست با سخنرانی خیرخواه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ادامه یافت.
در پایان مراسم از اعضای اولین دوره هیات استان تقدیر شد و احکام اعضای دوره دوم کانون نیز ارائه شد.
اسامی اعضای منتخب به این شرح است:
اعضای اصلی سردفتر: 
آقای محمدعلی قجری سردفتر ۶ بجنورد
آقای محمدعلی ترکانلو سردفتر۱۴ بجنورد
آقای امیر هاشمی پور سردفتر ۴ آشخانه
آقای بامحمد گریوانی سردفتر ۹ بجنورد
آقای بهمن مجرد سردفتر ۱ شیروان 
اعضای علی البدل سردفتر : 
آقای یوسف حسین پور سردفتر ۱ اسفراین
آقای محمدرضا وحدانی سردفتر ۸ بجنورد
اعضای اصلی دفتریار: 
آقای امین الدین مرتضوی دفتریار ۲ بجنورد
آقای علی وقار موسوی دفتریار ۲۹ بجنورد
عضو علی البدل دفتریار :
آقای مسعود صفا دفتریار ۳ بجنورد
محمد علی قجری به عنوان رئیس هیات مدیره،بهمن مجرد چوکانلو به عنوان نایب رئیس، محمدعلی ترکانلو به عنوان خزانه دار و محمد گریوانی به عنوان دبیر تعیین شدند.

تاریخ ارسال خبر: 
99/10/16