کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

گرفتن تصویر گواهی


توکن های epass3003 سفید رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.

Start / All Program / Entersafe / Epass3003 / Epass3003 Token Manager

 • دکمه login را انتخاب نمایید.
 • رمز توکن(PIN) را وارد نمایید.
 • دکمه login را بزنید.
 • بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر کلیک شود.)
 • سمت راست دکمه export برای شما فعال می شود.این دکمه را فشار دهید.
 • در پنجره ظاهر شده ، در قسمت file name ، نام لاتین صاحب گواهی را بنویسید.
 • در قسمت browse مسیر دلخواه را انتخاب نمایید. (لطفاً هنگام انتخاب مسیر، پوشه ای با نام فارسی را انتخاب ننمایید.)
 • سپس آن را ذخیره نمایید.

 

توکن های ST3 مشکی رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.

Start / All Program / Secure Metric / Secure Token ST3/ Token Manager

 • بر روی عبارت "certificate" کلیک نمایید.
 •  دکمه login را انتخاب نمایید.
 • رمز توکن(PIN) را وارد نمایید.
 • دکمه login را بزنید.
 • بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر کلیک شود.)
 • بر روی "certificate" پایین نام کلیک نمایید.
 • پایین پنجره دکمه view برای شما فعال می شود. بر روی این دکمه کلیک نمایید.
 • در سربرگ details دکمه copy to file را بزنید.
 •  دکمه next را بزنید.
 • در صفحه بعد، دکمه next را بزنید.
 • در پنجره ظاهر شده، در قسمت file name ، نام لاتین صاحب گواهی را بنویسید.
 • در قسمت browse مسیر دلخواه را انتخاب نمایید. (لطفاً هنگام انتخاب مسیر، پوشه ای با نام فارسی را انتخاب ننمایید.)
 • سپس آن را ذخیره نمایید.

 

توکن های keya3 مشکی رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.

Start / All Program / Keya3 / Keya3 PKI Kit / Keya3 Certificate Manager

 • دکمه login را انتخاب نمایید.
 • رمز توکن(PIN) را وارد نمایید.
 • دکمه login را بزنید.
 • بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر کلیک شود.)
 • بر روی دکمه "export selected certificate from token"  کلیک نمایید.
 • در پنجره ظاهر شده، در قسمت file name ، نام لاتین صاحب گواهی را بنویسید.
 • در قسمت browse مسیر دلخواه را انتخاب نمایید. (لطفاً هنگام انتخاب مسیر، پوشه ای با نام فارسی را انتخاب ننمایید.)
 • سپس آن را ذخیره نمایید.

 

 توکن های parskey مشکی رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.
 • Start / All Program / Parskey
 • در پنجره ظاهر شده، بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر کلیک شود.)
 • پایین پنجره، دکمه export برای شما فعال می شود.این دکمه را فشار دهید.
 • در پنجره ظاهر شده، در قسمت file name ، نام لاتین صاحب گواهی را بنویسید.
 • در قسمت browse مسیر دلخواه را انتخاب نمایید. (لطفاً هنگام انتخاب مسیر، پوشه ای با نام فارسی را انتخاب ننمایید.)
 • سپس آن را ذخیره نمایید.

 

توکن های epass2000 سرمه ای و بنفش رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود می باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر کلیک شود.)
 • بر روی دکمه view کلیک نمایید.
 • در سربرگ details دکمه copy to file را بزنید.
 •  دکمه next را بزنید.
 • در صفحه بعد، دکمه next را بزنید.
 • در پنجره ظاهر شده، در قسمت file name ، نام لاتین صاحب گواهی را بنویسید.
 • در قسمت browse مسیر دلخواه را انتخاب نمایید. (لطفاً هنگام انتخاب مسیر، پوشه ای با نام فارسی را انتخاب ننمایید.)
 • سپس آن را ذخیره نمایید.