کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 24 خرداد 1400

تاریخ اعتبار گواهی

تاریخ اعتبار گواهی

 


برای مطلع شدن از تاریخ اعتبار گواهی امضاء الکترونیکی خود :

 

توکن های epass3003 سفید رنگ :

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.

Start / All Program / Entersafe / Epass3003 / Epass3003 Token Manager

 • دکمه login را انتخاب نمایید.
 • رمز توکن(PIN) را وارد نمایید.
 • دکمه login را بزنید.
 • بر روی نام لاتین سر دفتر ، یک بارکلیک کرده تا انتخاب گردد.
 • سمت راست دکمه certificate view برای شما فعال می شود. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر، کلیک شود.)
 • در سربرگ general می توانید تاریخ اعتبار توکن را بخوانید.

 

توکن های ST3 مشکی رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.

Start / All Program / Secure Metric / Secure Token ST3/ Token Manager

 • بر روی عبارت "certificate" کلیک نمایید.
 •  دکمه login را انتخاب نمایید.
 • رمز توکن(PIN) را وارد نمایید.
 • دکمه login را بزنید.
 • بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر، کلیک شود.)
 • بر روی "certificate" پایین نام، کلیک نمایید.
 • پایین پنجره دکمه view برای شما فعال می شود. بر روی این دکمه کلیک نمایید.
 • در سربرگ general می توانید تاریخ اعتبار توکن را بخوانید.

 

توکن های keya3 مشکی رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.

Start / All Program / Keya3 / Keya3 PKI Kit / Keya3 Certificate Manager

 • دکمه login را انتخاب نمایید.
 • رمز توکن(PIN) را وارد نمایید.
 • دکمه login را بزنید.
 • بر روی نام لاتین صاحب گواهی دبل کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر، کلیک شود.)
 • از پنجره باز شده، در سربرگ general ، می توانید تاریخ اعتبار توکن را بخوانید.

 

توکن های parskey مشکی رنگ:

 • توکن را به USB سیستم بزنید.
 • صفحه نرم افزار را از مسیر زیر باز نمایید.
 • Start / All Program / Parskey
 • در پنجره ظاهر شده، بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا انتخاب گردد. (امکان دارد دو گواهی داخل توکن موجود باشد.دقت شود که بر روی گواهی با تاریخ معتبر، کلیک شود.)
 • پایین پنجره دکمه view برای شما فعال می شود. بر روی این دکمه کلیک نمایید.
 • در سربرگ general می توانید تاریخ اعتبار توکن را بخوانید.