کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 24 خرداد 1400

CSP ( انواع توکن)

CSP انواع توکن

 

در csp ( انتخاب نوع توکن )، نوع توکن ها به شرح زیر انتخاب می گردد:

 

نوع توکن

Csp ( نوع توکن ارباب رجوع )

توکن های سفیدepass3003

epass3003

توکن های مشکیST3

ST3

توکن های مشکی Keya3

Microsoft base smartcard crypto provider

توکن های مشکی Parskey

Parskey