کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

درج مشخصات دفترخانه در سایت

درج مشخصات دفتر در سایت

 

اگر سردفترتمایل دارد نام و مشخصات دفترخانه اش در سایت کانون قسمت گواهی امضاء الکترونیک قرار گیرد، درخواست خود را به همراه نام ونام خانوادگی سردفتر، تلفن، آدرس وشماره دفتر، در قالب نامه ای کتبی به آدرس کانون واحد گواهی امضاء الکترونیک ارسال نماید.

ابتدای هر ماه سایت به روز رسانی خواهد شد. لطفاً تا فرا رسیدن این زمان، منتظر بمانید.