کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

هزینه های پرداختی  • لطفاً پایان هر ماه هر اندازه گواهی الکترونیکی انجام داده اید جمع زده و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب قید شده در ذیل واریز نمایید.
  •  کپی فیش واریزی سهم کانون را همراه با نامه ای حاوی تعداد گواهی های صادره در ماه مذکور، به آدرس کانون پست فرمایید.( لطفاً روی پاکت قید شود مربوط به واحد گواهی امضاء الکترونیک )
  • اصل فیش های واریزی را در دفترخانه بایگانی نمایید.

 

نوع گواهی

تعرفه(ریال)

مبلغ (ریال)

صاحب حساب

شماره حساب

افراد حقیقی

250,000

187,500

وزارت صنعت ، معدن ، تجارت (بانک ملی)

پرداخت آنلاين

6,250

کانون سردفتران تهران(بانک ملی)

0105663953005

56,250

سهم سردفتر

-

افراد حقوقی

(غيردولتي)

260,000

195,000

وزارت صنعت ، معدن ، تجارت (بانک ملی)

پرداخت آنلاين

6,500

کانون سردفتران تهران(بانک ملی)

0105663953005

58,500

سهم سردفتر

-

** به کلیه ارقام حق التحریر 9% ارزش افزوده،اضافه می گرد.