کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

آیا امضای زوجین در دفتر اسناد رسمی در مورد ثبت سند مربوط به مهریه غیر منقول الزامی است؟

به موجب ماده 1082 قانون مدني با وقوع عقد ازدواج زوجه مالك مهر مي شود وليكن به موجب بند 4 مقررات متحد‌الشكل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 وزارت عدليه سابق و بند 153 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا آخر سال 1365 در مواردي كه اموال غير منقول مهر قرارداده مي شود براي اينكه سند ازدواج نسبت به ملك هم رسميت حاصل نمايد ورقه ازدواج بايد عيناً در دفتر اسناد رسمي نيز مطابق مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي اموال غير منقول به ثبت رسيده و خلاصه آن توسط دفتر اسناد رسمي به ثبت محل ارسال شود و اخذ امضاي مجدد از زوجين ضرورت ندارد.