کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک