کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

:شاپوراسماعیلیان، وکیل پایه یک دادگستری متاسفانه امری بدیهی مورد مناقشه است!

:شاپوراسماعیلیان، وکیل پایه یک دادگستری متاسفانه امری بدیهی مورد مناقشه است!

:شاپوراسماعیلیان، وکیل پایه یک دادگستری
متاسفانه امري بديهي مورد مناقشه است!

شاپور اسماعيليان مي گويد : مطابق قانون اساسی وقوانین دادگستري موضوعه ،اصل براحصاءصلاحیتها وحدوداختیارات نهادها،ادارات وسازمانهای لشگری وکشوری است .بنابراین اینگونه نیست که ارگانی خودسرانه صلاحیت و حدود اختیارات یا وظایف خودرا گسترش دهد.

این حقوقدان می افزاید:با توجه به قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،محدوده وظایف واختیارات این نهاد کاملا مشخص ومعین است ودرهیچ یک ازمقررات قانونی تجویز نشده این نیروصلاحیت تنظیم سندرسمی یا صدور اسنادمالکیت خودرورا داشته باشد.برابرقوانین جاری کشورتنظیم سند نقل وانتقال رسمی مال منقول( ازجمله خودرو)وغیرمنقول درحوزه اختیارات دفاتراسنادرسمی ونتیجتا مربوط به سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراست.

این قاضی بازنشسته تاکید ميكند: نه تنها تنظیم یاصدور سند انتقال مالکیت خودروتوسط نیروی انتظامی خارج ازاختیارات این نهاداست بلکه اساسا چنین سندی فاقد ارزش قانونی است ومراجع قضایی نباید به آیین نامه ها ومقررات خلاف قانون ترتیب اثر بدهندودرهرصورت جای تاسف است که یک امربدیهی مورد مناقشه واختلاف قرارمی گیرد.

تاریخ ارسال خبر: 
٩٥/٦/٢٦