کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

هیات ایرانی جهت پی گیری مذاکرات الحاق کشورمان به اتحادیه جهانی سردفتران در فرانسه حضور یافت

هیات ایرانی جهت پی گیری مذاکرات الحاق کشورمان به اتحادیه جهانی سردفتران در فرانسه حضور یافت
هیئت ایرانی متشکل از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران سه شنبه گذشته جهت پی گیری مذاکرات پیرامون الحاق کشورمان به اتحادیه جهانی سردفتران وارد پاریس شد. 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، این هیات ایرانی متشکل از میرشریفی معاون امور اسناد و یادگاری مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معزالدینی رییس و دشتی اردکانی نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران عصر روز سه شنبه گذشه 8 آبان ماه پس از ورود به فرانسه مستقیما به اداره رهن (اموال غیر منقول) پاریس وارد شده و بعد از استقبال مسئولین مربوطه، با نحوه امور اداره یاد شده و نحوه ارتباط  دفاتر اسناد رسمی در پاریس آشنا شدند.
همچنین در این دیدار نحوه وصول مالیات توسط سردفتران رسمی در کشورهای ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئولین ذیربط به سوالات هیئت ایرانی پاسخ گفتند.