کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 16 ارديبهشت 1400

اطلاعیه در خصوص اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه در خصوص اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی
همکاران دفاتر اسناد رسمی، می توانند نظرات اصلاحی خود را در رابطه با قانون دفاتر اسناد رسمی، طی 5 روز آینده به صورت مکتوب به کانون سردفتران و دفتریاران یا پست الکترونیکی این کانون به نشانی [email protected] ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متعاقب تصمیم رییس محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی منطبق بر مقتضیات روز و تشکیل کمیته ای به این منظور در مورخه 25/8/88 ، از کلیه همکاران گرامی استدعا دارد نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص حذف یا اضافه کردن موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی، ظرف مدت پنج روز به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کنند.
همکاران دفاتر اسناد رسمی، می توانند نظرات اصلاحی خود را در رابطه با قانون دفاتر اسناد رسمی، طی 5 روز آینده به صورت مکتوب به کانون سردفتران و دفتریاران یا پست الکترونیکی این کانون به نشانی [email protected] ارسال کنند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متعاقب تصمیم رییس محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی منطبق بر مقتضیات روز و تشکیل کمیته ای به این منظور در مورخه 25/8/88 ، از کلیه همکاران گرامی استدعا دارد نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص حذف یا اضافه کردن موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی، ظرف مدت پنج روز به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کنند.
 
امید است قانونی جامع و مانع که در برگیرنده تمام موارد و مرتفع کننده نواقص و نارسایی های احتمالی باشد تهیه گردد تا پس از طی تشریفات قانونی، قابلیت اجرا داشته باشد.