کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 08 بهمن 1399

لزوم ارائه کارت ملی یا گواهی موقت در دفاتر اسناد رسمی