کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

الزام دفاتر اسناد رسمی به اعلام مراتب انجام معامله ملک به وزارت بازرگانی ابطال شد