کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 16 اسفند 1399

صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون سردفتران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387