کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

لزوم رعایت دقیق مفاد ماده 95 آیین نامه قانون ثبت و بند 410 مجموعه بخشنامه های ثبتی