کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

تأکید مجدد اداره کل ثبت تهران برلزوم استفاده از فرم های جدید اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی

تأکید مجدد اداره کل ثبت تهران برلزوم استفاده از فرم های جدید اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی
 
اداره کل ثبت استان تهران بر لزوم استفاده از فرم های جدید اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با تأکید بر لزوم استفاده از فرم های جدید اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرد به درخواست هایی که در این قالب ها ارائه نشوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.