کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 اسفند 1399

تصویب نامه در خصوص تعیین اوراق بهادار

هیات وزیران در جلسه 4/6/1388 بنا به پیشنهاد شماره 38922/100 مورخ 13/9/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت_ مصوب 1380_ نرخ اوراق بهادار را تصویب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، نرخ اوراق بهادار که در روزنامه رسمی 31/6/1388 شماره 18805 منتشر شده، به شرح جدول پیوست چنین است: