کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اطلاعیه مهم در رابطه با بیمه سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته شهرستان ها

قرارداد با سازمان خدمات درمانی مربوط به شهرستان ها (به جز تهران) لغو و هزینه های درمانی تا اطلاع ثانوی و تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه انعقاد قرارداد مستقل با مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی، از سوی کانون سردفتران پرداخت می شود.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریارارن، باتوجه به عدم تمدید بموقع قرارداد همکاری درمانی با سازمان بیمه خدمات درمانی، علی رغم افزایش حق سرانه و کاهش سقف تعهدات توسط سازمان مذکور و مشکلات حاصله، جلسه اضطراری هیئت مدیره تشکیل و مقرر شد قرارداد با سازمان خدمات درمانی لغو و هزینه های درمانی تا اطلاع ثانوی و تهیه دستورالعمل اجرائی نحوه انعقاد قرارداد مستقل با مراکز و مؤسسات تشخیصی و درمانی بشرح ذیل تنظیم و بادرخواست کتبی و در پایان هرماه جهت رسیدگی به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال گردد :
 
در موارد سرپائی :
1 – اصل نسخه پزشک معالج با مهر و امضاء و درج مبلغ حق العلاج جهت محاسبه ویزیت
2 – اصل نسخه قیمت گذاری شده با مهر داروخانه جهت محاسبه دارو
3- اصل رسید آزمایشگاه مشروح به نوع آزمایشات و کلّ مبلغ دریافتی با مهر آزمایشگاه جهت محاسبه هزینه آزمایشات
4 – اصل رسید انواع رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی (MRI ) و غیره بانضمام تصویر جواب با مهر و امضاء مرکز مربوطه جهت محاسبه گرافی ها
5 – اصل درخواست پزشک و رسید فیزیوتراپی و شرح تعداد جلسات فیزیوتراپی و نوع حرکات درمانی انجام شده توسط فیزیوتراپیست با مهر و امضاء جهت محاسبه هزینه فیزیوتراپی
6 – در خصوص اعمال جراحی سرپائی و موارد اورژانسی های سرپائی؛ اصل رسید مرکز اورژانس و نسخ و صورت لوازم مصرفی و شرح عمل یا خدمت سرپائی انجام شده با مهر و امضاء مرکز مربوطه و گواهی پزشک معالج یا مسئول فنی درمانگاه یا اورژانس
سایر موارد سرپائی
 
الف: دندانپزشکی
اصل گواهی دندانپزشک در سر نسخه دندانپزشک مبنی بر نام و نام خانوادگی کامل بیمار و تاریخ بدون قلم خوردگی و نوع درمان انجام شده و شماره دندان و ناحیه مربوطه بشرح تفکیکی مبلغ هزینه با مهر و امضاء دندانپزشک معالج در خصوص ارتدنسی اخذ تائیدیه از پزشک معتمد کانون مرکز با ارسال گرافی قبل از عمل و گواهی متخصص ارتدنتیست ضروری است.
ب: عینک طبی
1/ ب- اصل دستور چشم پزشک یا اپتومتریست در خصوص نمره عینک ( دیدهای دور و نزدیک یا دو دید )
2/ ب - اصل فاکتور یا رسید خرید عینک طبی به تفکیک قیمت فریم و شیشه ها با مهر و امضاء از فروشگاه یا مؤسسه مجاز فروش و یا ساخت عینک طبی
ج: سمعک
1/ ج - اصل گواهی و تائیدیه پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در سرنسخه پزشک
2/ ج - اصل جواب ادیومتری ( سنجش شنوائی )
3/ ج - اصل فاکتور معتبر جهت خرید سمعک از شرکتها یا فروشگاههای مجاز تجهیزات پزشکی
 
در موارد بستری (بیمارستانی و دی کلینیکی )
 
1 – اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر علت بستری و نوع درمان یا عمل جراحی با قید مبلغ دریافتی حق العمل یا حق العلاج دریافتی
2-  اصل صورتحساب پزشکان ( جراح ، کمک جراح ، بیهوشی ، مشاوره ، ویزیت و  ....) با مهر و امضاء بیمارستان
3 – اصل صورتحساب بیمارستان ( شامل تخت روز ، اتاق عمل و ......) با مهر و امضاء‌ بیمارستان
4 – اصل برگ دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل با مهر و امضاء های مربوطه ( در صورت داشتن دارو ) و ذکر مبلغ آن در صورتحساب بیمارستان
5 – اصل نسخ دارو و لوازم مصرفی در بخش ( در صورت داشتن دارو ) و ذکر مبلغ آن در صورتحساب بیمارستان
6 – اصل جواب آزمایشات،‌ رادیولوژی و پاتولوژی ( یا شرح آنها )‌ و غیره ( در صورت داشتن آزمایش ) و ذکر مبلغ آن در صورتحساب بیمارستان
7 – اصل فاکتور معتبر پروتزهای داخل بدن (مانند استنت، لنز داخل چشمی،‌ پلاتین،‌ پیچ و پلاک و غیره) از فروشگاه های مجاز  تجهیزات پزشکی
8- اصل گواهی مشروح حرکات فیزیوتراپی و تعداد جلسات آن ( با قید کل مبلغ در صورتحساب بیمارستان )
9- اصل رسید وسایل مصرفی مانند اکسیژناتور و غیره در زمان بستری در صورتیکه بیمار آن را خریداری نموده باشد با تائید مصرف آن توسط پزشک معالج روی فاکتور با مهر و امضاء و یا تصویر فاکتور خرید کلی از بیمارستان در صورتیکه بیمارستان آن را ارائه و در صورتحساب منظور نموده باشد.
 
توجه و تذکر مهم :
1 – کلیه نسخ اعم از سرپائی یا بستری و غیره بایستی با نام و نام خانوادگی کامل بیمار و تاریخ کامل و بدون قلم خوردگی و یا دو خط بودن باشد .
2 - به اسناد و هزینه های درمانی که ناقص ارسال و یا از تاریخ انجام هزینه حداکثر 3 ماه گذشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3 - ملاک احتساب تاخیر در ارسال ، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه کانون است .
 
انتهای پیام