کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

هشدار؛ قابل توجه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور

نظر به اینکه شخص یا اشخاصی سودجو اقدام به جعل نامه و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر واریز وجوه 10% حق التحریر و ... به حساب شماره 0205491638008 بنام چوپانی نموده بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند نامه یاد شده مجعول است ، مؤکداً اعلام می دارد هرگونه تغییر احتمالی در شیوه پرداختها و یا شماره حسابهای کانون از طریق سایت کانون و درج در مجله کانون اعلام خواهد گردید، ضمناً نمونه تصویر نامه جعلی ذیلاً مشاهده می گردد