کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

مجموعه " نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران" جنبه الزام آور ندارد

مجموعه به چاپ رسیده کانون سردفتران تحت عنوان " نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران" جنبه الزام آور ندارد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بدینوسیله به اطلاع کلیه سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور می رساند که مجموعه به چاپ رسیده تحت عنوان " نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران" همانگونه که از نام آن مستفاد می گردد صرفاً مشتمل بر نظریات مشورتی اعضای محترم کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران است و لذا جنبه الزام آور نداشته و مسقط یا موجد الزامات قانونی برای سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی نیست.
 
انتهای پیام