کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

قابل توجه صاحبان دفاتر اسناد رسمی و مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380

نمونه اصلاحی دفاتر درآمد و هزینه کلیه صاحبان بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 که مکلف به ثبت فعالیت بشرح ذیل در اختیار مودیان قرار می گیرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق اعلام روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در 30/10/1388، مودیان مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند به استناد ماده (2) آیین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط تا پایان اسفند ماه نسبت به پلمب دفتر برای عملکرد سال 1389 اقدام کنند.
 
طبق این اعلام، نمونه فرم مربوط به مشخصات هویتی و پلمب دفتر و نمونه فرم مربوط به مشخصات های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و هویتی شریک /شرکا به این شرح است: