کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

اطلاعیه؛ شناسه واریز بانکی و کد یونیک دفاتر اسناد رسمی شهر تهران

با توجه به اعلام مدیر کل محترم ثبت استان تهران و هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران، از تاریخ 1/2/89 در شهر تهران بزرگ، واریز حق الثبت اسناد تنظیمی به حسابهای سنتی اختصاص یافته به هر دفتر در شعب بانک ملی ایران غیر فعال شده، حساب های سیبای برای واریز حق الثبت اسناد و واریز سایر درآمدها (گواهی امضاء و ...) با مشخصات زیر معرفی گردیده است.
لذا از تاریخ 1/2/89 واریز کلیه وجوه محاسبه شده در دفترخانه (حق الثبت ، مالیات نقل و انتقال خودرو ، ده درصد واریزی به حساب کانون) در شعب بانک ملی ایران در شهر تهران بزرگ، منوط به درج "شماره شناسه واریز بانکی" اختصاص یافته به هر دفترخانه بر روی فیش صادره خواهد بود.
1.   حساب سیبا به شماره 2171321305002 برای واریز حق الثبت اسناد تنظیمی (جایگزین حساب سنتی اختصاص یافته به هر دفترخانه)
2.   حساب سیبا به شماره 2171321302008 برای واریز حق الثبت گواهی امضاء و سایر درآمدها (جایگزین حساب 90006)
3.   حساب سیبا به شماره 0200460906005 برای واریز ده درصد کانون (جایگزین حساب 2853 کالج)
به منظور آشنائی هرچه بیشتر همکاران، توضیحات کافی و راهنمائی های لازم در نوشته زیر به منظور آگاهی از "شماره شناسه واریز بانکی" هر دفترخانه ارائه شده، تقاضا دارد تا در اطلاع رسانی موضوع و در اختیار گذاردن "شناسه واریز بانکی" به سایر همکاران که امکان دسترسی به سایت کانون را ندارند ما را یاری فرمائید.


"بنام آنکه جان رافکرت آموخت"
" آشنایی با ساختار کد واحد و یکتا برای دفاتر اسناد رسمی سراسرکشور"
 
سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی
 
همانگونه که مطلعید ، درراستای اجرای طرح پرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتراسنادرسمی ، سامانه اصلی سیستم ، راه اندازی شده واکثریت دفاترکه دستگاهpos  (کارتخوان) درآنها نصب گردیده است ، واریزوجوه قانونی اسناد تنظیمی خود را ازطریق این سامانه به انجام می رسانند .
درادامه تکمیل این طرح ، مسئولین پروژه ، برنامه راه اندازی سامانه ای به عنوان پشتیبان سامانه اصلی رادردستورکارقرارداده و دراستان تهران ازتاریخ 01/02/1389 استفاده ازسامانه پشتیبان طرح پرداخت الکترونیکی اجرائی خواهد گردید .
درخصوص سامانه پشتیبان ، نظرتان را به توضیحات ذیل ، ابتدا آشنائی با ساختار دو مفهوم " شناسه دفترخانه " و" شناسه واریز بانکی " هردفتروسپس نحوه به کارگیری آن درسیستم پرداخت الکترونیکی وجوه درسامانه اصلی( POS )وسامانه پشتیبان ( واریزازطریق شعب بانک ) جلب می نماید .   
1-    شماره عادی دفترخانه : مطابق با روال مرسوم وجاری درسازمان ثبت، باافتتاح هردفترخانه درهرنقطه ازکشور، شماره ای از سوی ادارات کل ثبت استانها ویاحوزه های ثبتی به آن دفترخانه اختصاص داده می شود. به عبارتی برای معرفی هردفتر، ازترکیب عدد ونام حوزه ثبتی مربوطه استفاده می شود. به عنوان مثال دفتراسناد رسمی «120 اصفهان» ویا «14 تهران ».  
2-    کد شناسه دفاتر( کد یونیک ): هم زمان بااجرای پروژه پرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتراسنادرسمی ونیزباتوجه به اعلام برنامه بانک ملی ایران درتبدیل کلیه حساب های سنتی به حسابهای سراسری وبرخط(سیبا) استفاده ازحرف وعدد برای معرفی دفترخانه درسیستم پرداخت الکترونیکی وجوه، فاقد کارائی لازم بوده، وجود کدی اختصاصی ویکتا برای هریک ازدفاتراسنادرسمی کشور ضروری تشخیص داده شد. لذا به این منظور، معاونت طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمستان سال گذشته ، اقدام به تولید کد شناسه ای واحد
و یکتا به ازای هردفترخانه درهرنقطه ازکشور نمود. این کد عددی 9 رقمی بوده که از ترکیب شماره دفترخانه + کد حوزه ثبتی + کد استان ایجاد شده است.  
 
به عنوان مثال کد شناسه دفترخانه 74 همدان در این ساختار 298510074 خواهد بود .
 
 
شماره دفترخانه ( چهار رقم )
کد حوزه ثبتی ( سه رقم )
کد استان (دو رقم (
0074
851
29
 
تذکر: استثنائا برای دفاتراسنادرسمی شهرتهران ازکد 999 برای معرفی " کد حوزه ثبتی " استفاده گردیده است .
 
توجه خواهند داشت که درهنگام نصب دستگاه کارت خوان ، این کد توسط مسئولین نصب دستگاه ، درنرم افزارمربوطه تنظیم شده (Set می شود). کارت خوان به هنگام واریزپول ، این کد را به همراه سایراطلاعاتی چون مبلغ وزمان پرداخت و ... به سیستم مرکزی ارسال نموده، صاحبان حسابها (ذیحسابی ثبت استان، ادارات مالیاتی، کانون سردفتران) قادرخواهند بود تا بااستفاده ازکد ارسالی، دفترخانه واریزکننده وجه را شناسائی نمایند.
3-    شناسه واریز بانکی دفاتر: باوجود اینکه در نظراست که با نصب دستگاه کارتخوان دردفاتراسناد رسمی،تمامی پرداخت ها ازطریق دستگاه کارت خوان صورت گیرد، ولی با توجه به مواردی همچون قطع خطوط ارتباطی، خرابی سیستم سرویس دهنده، عدم تجهیز دفترخانه به دستگاه کارت خوان ویاتجهیزات اعم ازدستگاه pos  ویا رایانه دفترو . . . ضروری خواهد بود تا به منظورحفظ رویه های مورد عمل وجلوگیری ازاختلال درامورجاری دفاترومراجعین ، سامانه پشتیبانی برای این موارد درنظرگرفته شود . لذا واریز وجوه قانونی اسناد تنظیمی به حساب های مربوطه، ازطریق مراجعه به شعبات بانک ملی وپرداخت درباجه به شرح زیر به عنوان سامانه پشتیبان تعریف گردیده است . عنایت خواهند داشت که دراین صورت کلیه حسابهای مربوط به پرداخت حق الثبت اسناد، حق الثبت گواهی امضاء ، سایردرآمد های ثبتی ، مالیات نقل وانتقال اتومبیل وحسابهای کانون سردفتران ودفتریاران برای واریز 10% و نظایرآن جملگی به حساب سیبا (اصطلاحاحساب برخط) تغییریافته وحساب واریزحق الثبت که اختصاصا برای هردفترافتتاح گردیده بود، جمع آوری وبه جای آن حساب واحدی برای واریزحق الثبت اسناد تنظیمی دفاترمستقردرهراستان ازجانب اداره کل ثبت هراستان معرفی خواهد گردید . لذا به منظورشناسائی واریزی هردفترخانه وامکان تفکیک آن ازجمع واریزی ها ، با همکاری بانک ملی امکانی فراهم گردیده است که درحالت مراجعه به هریک ازشعبات بانک ملی برای هر نوع واریزبه حسابهای یاد شده (این حسابها قبلا درسیستم سیبا تعریف گردیده است) فقط باوارد نمودن" شناسه واریزبانکی "دفترخانه درسیستم سیبا امکان واریزوجه میسرخواهد بود. " شناسه واریز بانکی "
 
هردفترخانه عددی خواهد بود 11 رقمی که ازقرارگرفتن دو رقم کنترلی (Check Digit) به آخرین رقم سمت راست کد شناسه 9 رقمی هردفترخانه حاصل خواهد شد .
جهت اطلاع ، کارکرد دو رقم کد کنترلی ، برای صحت عمل متصدی باجه بانک بوده که می بایست کد شناسه 9 رقمی دفترخانه رادرسیستم سیباوارد نماید. لذا درصورت بروزاشتباه دروارد نمودن صحیح اعداد شناسه دفترخانه ، احتمال واریزمبلغ پرداختی به حساب دفترخانه دیگری محتمل بوده وبه منظورجلوگیری ازبروزاینگونه اشتباهات ، این دورقم،بااستفاده ازالگوریتمی تعریف شده ، خطای ورود اطلاعات را تشخیص داده واز واریز وجه جلوگیری می نماید.
  
همکاران گرامی توجه خواهند فرمود که اززمان اعلام واجرای این طرح، دفاتراسناد رسمی برای کلیه پرداختهای خود به حسابهای یادشده دربالا که درشعب بانک صورت خواهد گرفت، فقط ازکد 11 رقمی فوق که منبعد به نام " شناسه واریز بانکی" ازآن یادخواهد شداستفاده خواهند نمود.
 کد شناسه وشناسه واریز بانکی تعریف شده برای هریک از دفاتر اسناد رسمی سراسرکشوربرروی سایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربه آدرس www.sabt.gov.ir   قرار داشته ، باانتخاب استان مربوط به خود که درانتهای صفحه قابل دسترسی می باشد نام وشماره دفترخود را پیدا نموده ، کد شناسه وهمچنین شناسه واریزبانکی خود رایادداشت نمائید . چنانچه نام دفترخانه شما درلیست فوق نبود ، در اسرع وقت با سازمان ثبت اسناد واملاک کشور- واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات- تماس حاصل نموده و کد شناسه مربوط به دفترخانه خود را دریافت نمایید .  و سایت کانون سردفتران ودفتریاران به آدرس www.notary.ir
باصدورهرقبض برای واریزوجوه دولتی (اعم ازحق الثبت ومالیات و ... ) درشعب بانک ملی، سردفترموظف است تا این کد یازده رقمی (شناسه واریزبانکی) را روی فیش درج نموده تا متصدی باجه به شرح گفته شده ازآن برای واریز وجه استفاده نماید. با توجه به هماهنگی های به عمل آمده وبررسی کلیه جوانب موضوع در عملکرد کار بانک، ذیحسابی، دفترخانه و . . . مقررگردیده تا به منظور اتخاذ رویه واحد درسراسرکشور وجلوگیری ازتعدد سلایق ودست خط ها وطرح ونقش هاو...( که میتواند باعث سردرگمی اپراتور بانک وبه تبع آن بروزاشتباهاتی گردد ) هردفترخانه نسبت به ساخت یک مهربرای کد 11 رقمی دفترخود با مشخصات زیراقدام نموده تا روی کلیه فیشهائی که برای پرداخت وجه به حسابهای گفته شده درشعب بانک به مراجعین داده میشود زده شود. برای جلوگیری ازموارد فوق، فقط ساخت دونمونه مهرموردتائید قرارگرفته که درتمام کشور مورد استفاده سران دفاتر قرارخواهدگرفت، لذا یکی از دونمونه زیررا برای ساخت مهرانتخاب نمائید:
01001024477
دفتراسنادرسمی 24تبریز
         
 
 
 
(نوع خط برای شماره شناسه  b lotus سایز 22 خارج از وضعیت بولد)                                           
                (نوع خط برای نام دفترخانه  b lotus سایز 12 دروضعیت بولد )
 
   01001024477
دفتراسنادرسمی 244تبریز
 
 
       
 
 
 
( نوع خط برای شماره شناسه  b traffic باسایز 20 خارج ازوضعیت بولد )
           ( نوع خط برای نام دفترخانه  b trafficسایز 11 ودروضعیت بولد )
" منظور ازوضعیت بولد، ضخامت خط مورد نظر میباشد ".  
 
تذکر 1-  دردونمونه مهرهای نشان داده شده دربالا ، کادردورمهر، فقط به منظورتفکیک دونوع مهرو مشخص نمودن هریک ازآنها آورده شده ، دقت فرمایند که مهرساخته شده بدون کادردورآن ساخته شود .
تذکر 2- مشخصات دفتر اسناد رسمی که درزیر" کد شناسه 11 رقمی" آورده شده ودرمهرحک خواهد گردید ، عینا مطابق بانوشته های مهر پرسی آن دفترخانه بوده ، ازبه کاربردن هرگونه نام دیگری جدا خودداری فرمائید .
 تذکر 3- درکلیه فیش هایی که به منظورواریزوجوه به حساب سازمان ثبت ویا سازمان امور مالیاتی ویا کانون سردفتران صادرمی فرمائید ، مهرفوق زده شده ، توصیه اکید می شود تا محلی را برای زدن مهرروی فیش انتخاب نمائید که با نوشته های فیش تداخلی نداشته وازبروزاشتباه هات آتی جلوگیری نماید .
ضمنا حساب سیبا به شماره 0200460906005به نام کانون سردفتران ودفتریاران برای واریز10% درشعب بانک ملی به عنوان جایگزین حساب 2853 شعبه کالج اعلام می گردد.
و درخاتمه نظرکلیه همکاران را به این نکته جلب می نماید که دروهله اول کلیه پرداخت ها دردفاتر به وسیله دستگاه pos   انجام خواهد گرفت وپرداخت وجوه ازطریق باجه های بانک  ، برای کلیه موارد پیش بینی نشده چون عدم ارتباط با سرورمرکزی ، خرابی دستگاه pos  دفترخانه ، قطع ارتباط تلفنی منطقه ، خرابی سیستم رایانه ای دفترخانه و . . . بوده وبا ارائه فیش های مربوطه با مشخصات یادشده ، شعب بانک درهرزمان وشرایط ، بدون ایجاد محدودیتی ، نسبت به دریافت وجوه اقدام خواهند نمود .
قبلا ازهمکاری یکایک همکاران گرامی کمال تشکررا دارد.
 
 
 
مسلم آقا صفری
رییس هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران