کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 اسفند 1399

دفاتر اسناد رسمی فروشندگان و خریداران خودرو را هنگام تنظیم سند وکالت نسبت به تبعات انجام دیرهنگام تنظیم سند انتقال آگاه کنند

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان ثبت طی بخشنامه ای اعلام کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف به تفهیم متعاملین در هنگام تنظیم سند وکالت نسبت به تبعات انجام دیرهنگام فک پلاک متعلق به موکل، اخذ پلاک جدید به نام خود و تنظیم سند انتقال شدند.

متن این بخشنامه بدین شرح است: « پیـرو بخشنامه شماره 57291/34/1-21/12/86 نظر به اینکه حسب برخی اطلاعات واصله، پس از تنظیم سند وکـالت ، تعویض پلاک و انتقال انواع خودرو ، وکیـل عمـداً یـا سهواً اقدامی جهت انجام مورد وکالت ( فک پلاک متعلق به موکل و اخذ پلاک جدید بنام خود و تنظیم سند انتقال ) نمی نمـایـد و این امر باعنایت به اینکه پلاک خودرو کماکان بنام موکل بوده و خودرو در تصرف وکیل می باشد ، موجد تبعـات متعدد امنیتی ، انتـظامی و قضـایی است لـذا دفـاتر اسنـاد رسمی مکلفنـد مفاد ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 هیأت محترم وزیران و مسئولیت های وکیـل مندرج در مواد 666 و 667 قانون مدنی را به متعاملین تفهیم نموده و وکیل و موکل را از تبعات انجام دیر هنگام مورد وکالت آگاه نمایند ».