کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

آراء جدید کمیسیون وحدت رویه

به گزارش روابط کانون سردفتران و دفتریاران، در پنج رای جدید کمیسیون وحدت رویه به مواردی از جمله میزان حق الثبت و حق التحریر اسناد تعهد نامه دانشجویان بورسیه داخل کشور که در آن ها چکی با مبلغ معین به عنوان وثیقه نسبت به وجه التزام اخذ شده باشد، نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهر سازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری، موضوع تبصره بند 5 قسمت الف بخشنامه سازمان ثبت در مورد وصول حق التحریر در مورد متعاملین به اسناد غیر مالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره، پاسخ استعلام تلقی شدن صورت وضعیت صادره از اداره ثبت محل جهت تنظیم سند قطعی و اینکه آیا جهت تنظیم سند تقسیم نامه نیاز به اخذ گواهی پایان خدمت از تقسیم کنندگان است یا خیر، پاسخ داده شده است.
 
متن این آراء به شرح ذیل میباشد.