کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

توضیح معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در رابطه با رفع ابهام دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس بخشنامه جدید اداره کل ثبت استان تهران، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در رابطه با رفع ابهام دفاتر اسناد رسمی در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنین اعلام کرد: "چنانچه رسید یا گواهی واریز عوارض سالیانه موضوع بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط ماموران شهرداری تنظیم و بر اساس آن عوارض وصول شود، در این صورت از دفتر اسناد رسمی تکلیف کنترل فیش پرداختی از حیث پرداخت عوارض به کمتر از میزان مقرر ساقط شده و دفاتر فقط وظیفه کنترل پرداخت عوارض تا سال قبل و درج مشخصات آن در سند تنظیمی و سوابق مربوط موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره 1 ماده 42 قانون یاد شده را دارند. معذالک چنانچه فیش پرداختی توسط دفتر اسناد رسمی تهیه و صادر گردد، مسئولیت کنترل فیش از حیث پرداخت عوارض به کمتر از میزان مقرر نیز به عهده سردفتر خواهد بود.