کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

گزارش جلسه کمیسیون نظارت و بازرسی

گزارش جلسه کمیسیون نظارت و بازرسی

گزارش جلسه كميسيون نظارت و بازرسي اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در هر جلسه از كميسيون نظارت و بازرسي كانون سوالي مطرح و نظرات اعضا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سوال مطرح شده در جلسه گذشته اين كميسيون به همراه پاسخ جهت اطلاع همكاران به شرح ذيل است:

 

 

سوال: سند مالكيتي به صورت ششدانگ يك باب خانه صادر گرديده است و در راي صادره از دادگاه كه مجوز به صدور اجراييه الزام به انتقال رسمي است مورد حكم انتقال ششدانگ يك قطعه زمين با متعلقات آن اعم از آب و برق مي باشد مفاصاحساب دارايي نيز حكايت از ششدانگ يك قطعه زمين به انضمام آب و برق دارد و اجراي احكام مرجع صدور حكم اصرار بر اجراي مفاد راي صادره دارد و وظيفه شما در مقام سردفتر و به عنوان مجري حكم چيست؟

 

پاسخ: با عنايت به اينكه در ماده 117 آيين نامه قانون ثبت املاك تصريح شده است كه تغيير در وضعيت املاك ثبت شده مستلزم تغيير سند مالكيت نيست مگر در موارد انتقال تمام يا قسمتي از آن كه در مورد اين سند جديد به نام منتقل اليه با ذكر مشخصات معامله صادر خواهد شد.


در صورتي كه دارنده سند تغييري در نوع ساختمان داده و يا سند مالكيت به عنوان زمين صادر شده و بعد از طرف مالك در آن احداث بنا شده و يا تغيير بنا بشود مطابق بند 330 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي مانعي ندارد كه با معاينه محل و تنظيم صورتمجلس و با احراز موضوع مراتب در ستون ملاحظات ثبت ملك و سند مربوطه توضيح داده شود.


بديهي است اين توضيح منافاتي با ماده 117 آيين نامه مذكور ندارد و دفاتر اسناد رسمي در اجراي بخشنامه مذكور ذينفع را جهت تعيين وضعيت درزمين مورد معامله به اداره ثبت مربوطه هدايت نمايد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/06/06