کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

کدام مرجع برای صدور اجرائیه در خصوص مهریه پس از اجرای صیغه طلاق صالح است؟

کدام مرجع برای صدور اجرائیه در خصوص مهریه پس از اجرای صیغه طلاق صالح است؟

كدام مرجع براي صدور اجرائیه در خصوص مهریه پس از اجرای صیغه طلاق صالح است؟

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، يكي از مهمترين موارد مطرح شده در جلسه گذشته كميسيون حقوقي كانون سوال درخصوص "مرجع صالح براي صدور اجرائیه در خصوص مهریه پس از اجرای صیغه طلاق" بوده است كه مشروح آن به اين شرح است:

 

سوال: مرجع صالح براي صدور اجرائیه در خصوص مهریه پس از اجرای صیغه طلاق و تنظیم طلاقنامه، دفتر رسمی ازدواج یا دفتر رسمی طلاق و یا اجرای احکام دادگستری است؟


پاسخ: قطع نظر از تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده به پیگیری و دریافت مهریه از طریق اجرای احکام دادگستری در حالتی که طلاق با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی داير بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت گردیده باشد اساسا با توجه به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه دایر بر ضرورت مراجعه دارندگان سند رسمی به مراجع تنظیم و ثبت سند جهت اجرا و در صورت عدم اجرا ظرف مهلت هاي مقرر، مراجعه به مراجع قضایی، بلحاظ تصریح بند ج ماده 2 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدین شرح «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثناي غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند» مرجع صالح جهت صدور اجرائیه نسبت به مهریه که در سند طلاق پرداخت آن تعهد گردیده است (اعم از یکجا یا به اقساط) دفتر تنظیم كننده سند طلاق می‌باشد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/06/07