کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 16 اسفند 1399

آیا تنظیم سند اجاره نسبت به منافع ملک توقیف شده جایز است؟

آیا تنظیم سند اجاره نسبت به منافع ملک توقیف شده جایز است؟

آیا تنظیم سند اجاره نسبت به منافع ملک توقیف شده جایز است؟

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، يكي از مهمترين موارد مطرح شده در جلسه گذشته كميسيون حقوقي كانون سوال درخصوص " تنظيم سند اجاره نسبت به منافع ملک توقیف شده " بوده است كه مشروح آن به اين شرح است:

 

سوال: آیا تنظیم سند اجاره نسبت به منافع ملک توقیف شده جایز است ؟

 

پاسخ: بازداشت اموال غیرمنقول عموماً یا به درخواست خواهان (محکوم له) از مراجع قضایی و یا به درخواست ذینفع (متعهد له) اسناد رسمی پس از صدور و ابلاغ اجرائيه از ادارات ثبت اسناد و املاک و یا خصوصاً به درخواست هر یک از دو مرجع سازمان امور مالیاتی (موضوع تبصره ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم) و سازمان تامین اجتماعی (موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی )صورت می پذیرد که:

 

1-مطابق ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی « توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد. »

 

2-طبق ماده 91 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی "بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است، مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه مستلزم به بازداشت منافع نباشد. در این صورت باید مراتب در صورتمجلس منعکس شود.

 

3-وفق ماده 48 آیین نامه اجرایی و وصول مالیاتها، موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم "در صورتی که مال غیرمنقول يا حقوق متعلق به مودي درآمدی داشته باشد، برابر مقررات اين آيين نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملك، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مودي محسوب خواهد شد. در صورتي كه درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مودي را نمايد از فروش ملك خودداري مي گردد.

 

4-بر اساس ماده 50 آیین نامه اجرای ماده 50 قانون تامین اجتماعی "بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایی بدهکار کفاف بدهی و هزینه های اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

 

تبصره: در صورتی‌که تقاضای بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد، از تاریخ بازداشت به بعد، بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.

 

با این وصف، صرفاً در حالتی که بازداشت ملک به منظور تامین خواسته خواهان به دستور مرجع قضایی صورت پذیرفته است، این توقیف موجب بازداشت منافع نبوده و تنظیم سند انتقال منافع ملک بازداشت شده فاقد ممنوعیت قانونی است و در سایر موارد بلحاظ امکان تعمیم بازداشت ملک به بازداشت منافع قبل از تنظیم سند اجاره، استعلام از مراجع بازداشت كننده الزامی است.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/06/27