کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

آیا معرفی جانشین سردفتر در اجرای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در هر حال مشمول پرداخت مالیات درآمد اتفاقی است؟

آیا معرفی جانشین سردفتر در اجرای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در هر حال مشمول پرداخت مالیات درآمد اتفاقی است؟

 آيا معرفي جانشين سردفتر در اجراي ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران در هر حال مشمول پرداخت ماليات درآمد اتفاقي است؟

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، يكي از مهمترين موارد مطرح شده در جلسه گذشته كميسيون حقوقي كانون سوال درخصوص " معرفي جانشين سردفتر در اجراي ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و مشمول شدن كانون در پرداخت ماليات درآمد" بوده است كه مشروح آن به اين شرح است:

 

سوال: آيا معرفي جانشين سردفتر در اجراي ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران در هر حال مشمول پرداخت ماليات درآمد اتفاقي است؟


پاسخ: مطابق ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم، درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخصي حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات مي باشد و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.

 

با عنايت به تصريح صدر ماده مرقوم به درآ«د تقدي يا غيرنقدي و در نتيجه ضرورت احراز كسب درآمد از محل معرفي جانشين كه وفق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي هيچگونه افرادي در اخذ مبلغ و سپس معرفي جانشين استنباط نمي گردد و به ويژه دراكثر موارد جانشين سردفتر از بين منسوبينوي و بدون دريافت مبلغ و نهايتا كسب درآمد عوض مي گردد.

 

تعيين مبلغي به عنوان ما به ازاء معرفي جانشين و محاسبه ماليات درآمد اتفاقي از مبلغ مذكور مخالف مقررات و قطعا قابل شكايت در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و در صورت عدم توجه رسيدگي در ديوان عدالت اداري است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/07/24