کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

نظریه دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص تفاهم نامه پیشنهادی بانک سینا

نظریه دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص تفاهم نامه پیشنهادی بانک سینا

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران، نظر به اینکه بانک سینا فرم تفاهم نامه ای را تهیه و جهت امضا به دفاتر اسناد رسمی که با آن بانک همکاری دارند پیشنهاد داده است، لذا بدینوسیله نظریه دفتر حقوقی کانون درخصوص تفاهم نامه مزبور جهت پرهیز از هرگونه امر خلاف عرف و مقررات به شرح ذیل اعلام می شود:

 "بسمه تعالی"

 در خصوص تفاهم نامه پیشنهادی بانک سینا برای امضاء سردفترانی که امور اسناد رهنی آن بانک را عهده دار خواهند شد، نکات ذیل قابل توجه است:

 

الف) به سبب اهمیت اسناد رسمی، مقررات موضوعه نه تنها ماهیت اصول، ضوابط، شرایط و نحوه تنظیم اسناد رسمی و توثیق املاک را به تفصیل تبیین نموده اند که امور شکلی و کاربردی و اجرایی این گونه خدمات و تنظیم اسناد آن ها هم با شرح جزئیات در مقررات تعیین شده و سران دفاتر اسناد رسمی، ملزم به اجرای آنها می باشند و تکرار مکررات و اخذ تعهد مکرر در اموری که موضوع تکالیف و الزامات قانونی سران دفاتر است، بی وجه می نماید.

 

ب)سردفتراسناد رسمی وظیفه دارد امور موضوع درخواست مراجعین (از جمله بانک سینا) را در قالب مناسب حقوقی و  قانونی تهیه و تنظیم نماید. الزام دفاتر اسناد رسمی به درج تعهداتی فراقانونی یا تأکید مجدد بر درج مکرر تعهدات قانونی نه تنها وجاهت ندارد بلکه ممکن است در آینده معضلاتی را در پی آورد.

 

ج) برخی از مطالب و تعهداتی که در بندهای چهارده گانه «تفاهم نامه» آمده است، توضیح واضحات یا تحصیل حاصل است، آنچه در بند 8 آمده است با حقوق مسلم و مکتسب مراجعان بانک و دفترخانه مغایرت جدی دارد و اصولاً عنوان تعهد به زیان ثالث را می یابد که خالی از وجه قانونی است.

در پایان می افزاید، اشخاص حقوقی حتی حقوقی حقوق عمومی یعنی ادارات و وزارتخانه ها هم هنگام رجوع به دفاتر اسناد رسمی از حقوقی مشابه دیگر مراجعان برخوردارند نه بیش از آن و امضای اوراقی همچون تفاهم نامه پیشنهادی، عملاً سردفتر را از بی طرفی و بی نظری بین مراجعان دور می کند و از این رو پیشنهاد و امضاء آن موجه نیست.

انتهای پیام