کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اطلاعیه شرکت پرداخت الکترونیک سامان برای سران دفاتر اسنادرسمی درخصوص عملکرد دستگاه کارتخوان

اطلاعیه شرکت پرداخت الکترونیک سامان برای سران دفاتر اسنادرسمی درخصوص عملکرد دستگاه کارتخوان
شرکت پرداخت الکترونیک سامان برای سران دفاتر اسنادرسمی درخصوص عملکرد دستگاه های کارتخوان نصب شده اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، شرکت پرداخت الکترونیک سامان مجری پروژه "تجهیز دفاتر اسناد رسمی سراسرکشور به دستگاه کارت خوان " اعلام کرد،باتوجه به اتمام تجهیز و نصب دستگاه کارت خوان در تمامی دفاتر اسنادرسمی سراسرکشور،بررسی هایی نسبت به مشکلات پیش آمده در عملکرد دستگاه های نصب شده انجام داده و خواستار اطلاع رسانی موارد زیر به سرفتران اسناد رسمی شده است:
الف:کلیه تراکنش هایی که توسط هر دستگاه کارت خوان صورت می گیرد، با تنظیماتی که به هنگام نصب در دفترخانه برروی آن انجام شده، فقط به نام آن دفترخانه در سیستم شناخته می شود و نه بانام سردفتر.
ب:مشاهده شده که درهنگام انتقال سردفتر از دفترخانه ای به دفترخانه دیگر (انتقال ازشهری به شهر دیگر) وبه تبع آن تغییر شماره دفترتحت تصدی، سردفتر محترم، دستگاه کارت خوان دفترخانه قبلی را به محل دفترخانه جدید برده و مورد استفاده قرارداده است که نتیجه آن ثبت کلیه واریزها در سیستم به نام دفترخانه قبلی بوده است.
بدین وسیله مراتب به کلیه سران دفاتر اسنادرسمی اعلام می شود که منبعد، دستگاه کارت خوان همچون دفاتر جاری و سایر دفاترقانونی، جزء اموال هردفترخانه بوده، درجابجایی ها، نقل و انتقالات، بازنشستگی وفوت و سایر موارد، همان رویه ای نسبت به آن اعمال خواهد شد که درقوانین و مقررات برای دفاترجاری دفترخانه مورد عمل است، لذا لازم است تا در صورت استعفا، فوت و یا جابجایی سردفتر، دستگاه کارت خوان دفترخانه به نزدیک ترین نمایندگی شرکت پرداخت الکترونیک سامان که ذیلا معرفی می شوند، تحویل گردد.بدیهی است در سایر مواردی که کفالت دفترخانه به سردفتر دیگری واگذار شده و حق ثبت سند برای سردفتر کفیل در دفتر تحت الکفاله امکان پذیرباشد، واریز وجوه بابت تنظیم اسناد در دفتر تحت الکفاله فقط از طریق دستگاه کارت خوان نصب شده در همان دفترانجام خواهد شد.
یادآور می شود که در موارد سه گانه فوق و درخواست صدور مفاصا حساب و گواهی جهت ارایه به سازمان ثبت برای صدور ابلاغ، مستلزم ارایه رسید تحویل دستگاه کارت خوان به شرکت یاد شده خواهد بود.