کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

تمدید قرارداد بیمه سازمان خدمات درمانی با کانون سردفترن و دفتریاران

تمدید قرارداد بیمه سازمان خدمات درمانی با کانون سردفترن و دفتریاران

متن قرارداد بیمه سازمان خدمات درمانی با کانون سردفترن و دفتریاران به شرح ذیل می باشد: