کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

یادآوری جهت ثبت صندوق فروش از سامانه مودیان

یادآوری جهت ثبت صندوق فروش از سامانه مودیان

يادآوري جهت ثبت صندوق فروش از سامانه موديان

 

در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان با توجه به فراخوان دفاتر اسناد رسمي براي ثبت كارتخوان(صندوق فروش )در سامانه موديان ،سردفتران محترم تا پايان ديماه 1398 فرصت دارند كه با مراجعه به سامانه موديان نسبت به ثبت دستگاه يا دستگاه هاي كارتخوان خود و اخذ شناسه اقدام نمايند .

تاریخ ارسال خبر: 
98/10/28