کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

جلسه آموزشی ویژه سامانه نقل و انتقال املاک

جلسه آموزشی ویژه سامانه نقل و انتقال املاک
قابل توجه همکاران محترم شهر تهران/در راستاي پاسخگوئي به سوالات، جلسه آموزشي ويژه سامانه نقل و انتقال املاك روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵ با حضور مدرسان سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد واملاك در محل سالن اجتماعات كانون سردفتران و دفترياران برگزار مي گردد.
به گزارش روابط عمومي، از  دفاتر پايلوت که اسامی آنها پیوست میباشد و همچنین از کلیه دفاتر پایلوت که  تا کنون در کارگاه های فوق شرکت ننموده و یا دفاتری که دچار ابهام در  این خصوص هستند جهت حضور دعوت بعمل مي آيد.
 خواهشمند است راس ساعت حضور بهم رسانيد .
چنانچه قصد اعزام نماينده داريد استدعا دارد معرفي نامه مربوطه را بهمراه داشته باشند.
اين جلسه به همت دفتر آموزش و پژوهش كانون برگزار خواهد شد.

رديف

نام دفترخانه

1

دفترخانه اسناد رسمي شماره 89 شهر تهران استان تهران

2

دفترخانه اسناد رسمي شماره 92 شهر تهران استان تهران

3

دفترخانه اسناد رسمي شماره 304 شهر تهران استان تهران

4

دفترخانه اسناد رسمي شماره 322 شهر تهران استان تهران

5

دفترخانه اسناد رسمي شماره 340 شهر تهران استان تهران

6

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1344 شهر تهران استان تهران

7

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1405 شهر تهران استان تهران

8

دفترخانه اسناد رسمي شماره 2 شهر تهران استان تهران

9

دفترخانه اسناد رسمي شماره 6 شهر تهران استان تهران

10

دفترخانه اسناد رسمي شماره 7 شهر تهران استان تهران

11

دفترخانه اسناد رسمي شماره 18 شهر تهران استان تهران

12

دفترخانه اسناد رسمي شماره 37 شهر تهران استان تهران

13

دفترخانه اسناد رسمي شماره 40 شهر تهران استان تهران

14

دفترخانه اسناد رسمي شماره 50 شهر تهران استان تهران

15

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1283 شهر تهران استان تهران

16

دفترخانه اسناد رسمي شماره 378 شهر تهران استان تهران

17

دفترخانه اسناد رسمي شماره 385 شهر تهران استان تهران

18

دفترخانه اسناد رسمي شماره 405 شهر تهران استان تهران

19

دفترخانه اسناد رسمي شماره 358 شهر تهران استان تهران

20

دفترخانه اسناد رسمي شماره 14 شهر تهران استان تهران

21

دفترخانه اسناد رسمي شماره 39 شهر تهران استان تهران

22

دفترخانه اسناد رسمي شماره 134 شهر تهران استان تهران

23

دفترخانه اسناد رسمي شماره 146 شهر تهران استان تهران

24

دفترخانه اسناد رسمي شماره 43 شهر تهران استان تهران

25

دفترخانه اسناد رسمي شماره 64 شهر تهران استان تهران

26

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1299 شهر تهران استان تهران

27

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1313 شهر تهران استان تهران

28

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1433 شهر تهران استان تهران

29

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1514 شهر تهران استان تهران

30

دفترخانه اسناد رسمي شماره 449 شهر تهران استان تهران

31

دفترخانه اسناد رسمي شماره 463 شهر تهران استان تهران

32

دفترخانه اسناد رسمي شماره 465 شهر تهران استان تهران

33

دفترخانه اسناد رسمي شماره 498 شهر تهران استان تهران

34

دفترخانه اسناد رسمي شماره 532 شهر تهران استان تهران

35

دفترخانه اسناد رسمي شماره 56 شهر تهران استان تهران

36

دفترخانه اسناد رسمي شماره 67 شهر تهران استان تهران

37

دفترخانه اسناد رسمي شماره 613 شهر تهران استان تهران

38

دفترخانه اسناد رسمي شماره 614 شهر تهران استان تهران

39

دفترخانه اسناد رسمي شماره 616 شهر تهران استان تهران

40

دفترخانه اسناد رسمي شماره 623 شهر تهران استان تهران

41

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1186 شهر تهران استان تهران

42

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1189 شهر تهران استان تهران

43

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1368 شهر تهران استان تهران

44

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1375 شهر تهران استان تهران

45

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1411 شهر تهران استان تهران

46

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1501 شهر تهران استان تهران

47

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1576 شهر تهران استان تهران

48

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1624 شهر تهران استان تهران

49

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1599 شهر تهران استان تهران

50

دفترخانه اسناد رسمي شماره 52 شهر تهران استان تهران

51

دفترخانه اسناد رسمي شماره 952 شهر تهران استان تهران

52

دفترخانه اسناد رسمي شماره 956 شهر تهران استان تهران

53

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1001 شهر تهران استان تهران

54

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1388 شهر تهران استان تهران

55

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1531 شهر تهران استان تهران

56

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1570 شهر تهران استان تهران

57

دفترخانه اسناد رسمي شماره 239 شهر تهران استان تهران

58

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1059 شهر تهران استان تهران

59

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1074 شهر تهران استان تهران

60

دفترخانه اسناد رسمي شماره 262 شهر تهران استان تهران

61

دفترخانه اسناد رسمي شماره 275 شهر تهران استان تهران

62

دفترخانه اسناد رسمي شماره 279 شهر تهران استان تهران

63

دفترخانه اسناد رسمي شماره 295 شهر تهران استان تهران

64

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1636 شهر تهران استان تهران

65

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1477 شهر تهران استان تهران

66

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1485 شهر تهران استان تهران

67

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1511 شهر تهران استان تهران

68

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1614 شهر تهران استان تهران

69

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1160 شهر تهران استان تهران

70

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1016 شهر تهران استان تهران

71

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1172 شهر تهران استان تهران

72

دفترخانه اسناد رسمي شماره 97 شهر تهران استان تهران

73

دفترخانه اسناد رسمي شماره 310 شهر تهران استان تهران

74

دفترخانه اسناد رسمي شماره 330 شهر تهران استان تهران

75

دفترخانه اسناد رسمي شماره 335 شهر تهران استان تهران

76

دفترخانه اسناد رسمي شماره 341 شهر تهران استان تهران

77

دفترخانه اسناد رسمي شماره 353 شهر تهران استان تهران

78

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1597 شهر تهران استان تهران

79

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1093 شهر تهران استان تهران

80

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1316 شهر تهران استان تهران

81

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1357 شهر تهران استان تهران

82

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1607 شهر تهران استان تهران

83

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1203 شهر تهران استان تهران

84

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1237 شهر تهران استان تهران

85

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1238 شهر تهران استان تهران

86

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1618 شهر تهران استان تهران

87

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1635 شهر تهران استان تهران

88

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1450 شهر تهران استان تهران

89

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1591 شهر تهران استان تهران

90

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1277 شهر تهران استان تهران

91

دفترخانه اسناد رسمي شماره 125 شهر تهران استان تهران

92

دفترخانه اسناد رسمي شماره 161 شهر تهران استان تهران

93

دفترخانه اسناد رسمي شماره 696 شهر تهران استان تهران

94

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1247 شهر تهران استان تهران

95

دفترخانه اسناد رسمي شماره 548 شهر تهران استان تهران

96

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1119 شهر تهران استان تهران

97

دفترخانه اسناد رسمي شماره 520 شهر تهران استان تهران

98

دفترخانه اسناد رسمي شماره 536 شهر تهران استان تهران

99

دفترخانه اسناد رسمي شماره 557 شهر تهران استان تهران

100

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1631 شهر تهران استان تهران

101

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1421 شهر تهران استان تهران

102

دفترخانه اسناد رسمي شماره 596 شهر تهران استان تهران

103

دفترخانه اسناد رسمي شماره 605 شهر تهران استان تهران

104

دفترخانه اسناد رسمي شماره 185 شهر تهران استان تهران

105

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1132 شهر تهران استان تهران

106

دفترخانه اسناد رسمي شماره 648 شهر تهران استان تهران

107

دفترخانه اسناد رسمي شماره 652 شهر تهران استان تهران

108

دفترخانه اسناد رسمي شماره 657 شهر تهران استان تهران

109

دفترخانه اسناد رسمي شماره 663 شهر تهران استان تهران

110

دفترخانه اسناد رسمي شماره 666 شهر تهران استان تهران

111

دفترخانه اسناد رسمي شماره 670 شهر تهران استان تهران

112

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1663 شهر تهران استان تهران

113

دفترخانه اسناد رسمي شماره 818 شهر تهران استان تهران

114

دفترخانه اسناد رسمي شماره 741 شهر تهران استان تهران

115

دفترخانه اسناد رسمي شماره 872 شهر تهران استان تهران

116

دفترخانه اسناد رسمي شماره 880 شهر تهران استان تهران

117

دفترخانه اسناد رسمي شماره 232 شهر تهران استان تهران

118

دفترخانه اسناد رسمي شماره 233 شهر تهران استان تهران

119

دفترخانه اسناد رسمي شماره 704 شهر تهران استان تهران

120

دفترخانه اسناد رسمي شماره 56 شهر تهران استان تهران

121

دفترخانه اسناد رسمي شماره 900 شهر تهران استان تهران

122

دفترخانه اسناد رسمي شماره 705 شهر تهران استان تهران

123

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1153 شهر تهران استان تهران

124

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1407 شهر تهران استان تهران

125

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1439 شهر تهران استان تهران

126

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1444 شهر تهران استان تهران

127

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1445 شهر تهران استان تهران

128

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1449 شهر تهران استان تهران

129

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1452 شهر تهران استان تهران

130

دفترخانه اسناد رسمي شماره 452 شهر تهران استان تهران

131

دفترخانه اسناد رسمي شماره 470 شهر تهران استان تهران

132

دفترخانه اسناد رسمي شماره 472 شهر تهران استان تهران

133

دفترخانه اسناد رسمي شماره 483 شهر تهران استان تهران

134

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1366 شهر تهران استان تهران

135

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1128 شهر تهران استان تهران

136

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1549 شهر تهران استان تهران

137

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1112 شهر تهران استان تهران

138

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1218 شهر تهران استان تهران

139

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1437 شهر تهران استان تهران

140

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1434 شهر تهران استان تهران

141

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1518 شهر تهران استان تهران

142

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1529 شهر تهران استان تهران

143

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1580 شهر تهران استان تهران

144

دفترخانه اسناد رسمي شماره 560 شهر تهران استان تهران

145

دفترخانه اسناد رسمي شماره 575 شهر تهران استان تهران

146

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1270 شهر تهران استان تهران

147

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1428 شهر تهران استان تهران

148

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1482 شهر تهران استان تهران

149

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1324 شهر تهران استان تهران

150

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1331 شهر تهران استان تهران

151

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1338 شهر تهران استان تهران

152

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1341 شهر تهران استان تهران

153

دفترخانه اسناد رسمي شماره 633 شهر تهران استان تهران

154

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1539 شهر تهران استان تهران

155

دفترخانه اسناد رسمي شماره 687 شهر تهران استان تهران

156

دفترخانه اسناد رسمي شماره 693 شهر تهران استان تهران

157

دفترخانه اسناد رسمي شماره 701 شهر تهران استان تهران

158

دفترخانه اسناد رسمي شماره 702 شهر تهران استان تهران

159

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1031 شهر تهران استان تهران

160

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1200 شهر تهران استان تهران

161

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1229 شهر تهران استان تهران

162

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1208 شهر تهران استان تهران

163

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1244 شهر تهران استان تهران

164

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1261 شهر تهران استان تهران

165

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1288 شهر تهران استان تهران

166

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1441 شهر تهران استان تهران

167

دفترخانه اسناد رسمي شماره 201 شهر تهران استان تهران

168

دفترخانه اسناد رسمي شماره 208 شهر تهران استان تهران

169

دفترخانه اسناد رسمي شماره 211 شهر تهران استان تهران

170

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1315 شهر تهران استان تهران

171

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1084 شهر تهران استان تهران

172

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1291 شهر تهران استان تهران

173

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1113 شهر تهران استان تهران

174

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1117 شهر تهران استان تهران

175

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1176 شهر تهران استان تهران

176

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1278 شهر تهران استان تهران

177

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1306 شهر تهران استان تهران

178

دفترخانه اسناد رسمي شماره 537 شهر تهران استان تهران

179

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1165 شهر تهران استان تهران

180

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1169 شهر تهران استان تهران

181

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1410 شهر تهران استان تهران

182

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1018 شهر تهران استان تهران

183

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1567 شهر تهران استان تهران

184

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1204 شهر تهران استان تهران

185

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1502 شهر تهران استان تهران

186

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1389 شهر تهران استان تهران

187

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1408 شهر تهران استان تهران

188

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1455 شهر تهران استان تهران

189

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1478 شهر تهران استان تهران

190

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1310 شهر تهران استان تهران

191

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1365 شهر تهران استان تهران

192

دفترخانه اسناد رسمي شماره 499 شهر تهران استان تهران

193

دفترخانه اسناد رسمي شماره 503 شهر تهران استان تهران

194

دفترخانه اسناد رسمي شماره 512 شهر تهران استان تهران

195

دفترخانه اسناد رسمي شماره 513 شهر تهران استان تهران

196

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1175 شهر تهران استان تهران

197

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1190 شهر تهران استان تهران

198

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1363 شهر تهران استان تهران

199

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1418 شهر تهران استان تهران

200

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1479 شهر تهران استان تهران

201

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1503 شهر تهران استان تهران

202

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1537 شهر تهران استان تهران

203

دفترخانه اسناد رسمي شماره 360 شهر تهران استان تهران

204

دفترخانه اسناد رسمي شماره 384 شهر تهران استان تهران

205

دفترخانه اسناد رسمي شماره 78 شهر تهران استان تهران

206

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1151 شهر تهران استان تهران

207

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1325 شهر تهران استان تهران

208

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1499 شهر تهران استان تهران

209

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1550 شهر تهران استان تهران

210

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1605 شهر تهران استان تهران

211

دفترخانه اسناد رسمي شماره 17 شهر تهران استان تهران

212

دفترخانه اسناد رسمي شماره 32 شهر تهران استان تهران

213

دفترخانه اسناد رسمي شماره 48 شهر تهران استان تهران

214

دفترخانه اسناد رسمي شماره 65 شهر تهران استان تهران

215

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1474 شهر تهران استان تهران

216

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1491 شهر تهران استان تهران

217

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1181 شهر تهران استان تهران

218

دفترخانه اسناد رسمي شماره 172 شهر تهران استان تهران

219

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1351 شهر تهران استان تهران

220

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1384 شهر تهران استان تهران

221

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1528 شهر تهران استان تهران

222

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1249 شهر تهران استان تهران

223

دفترخانه اسناد رسمي شماره 191 شهر تهران استان تهران

224

دفترخانه اسناد رسمي شماره 192 شهر تهران استان تهران

225

دفترخانه اسناد رسمي شماره 204 شهر تهران استان تهران

226

دفترخانه اسناد رسمي شماره 227 شهر تهران استان تهران

227

دفترخانه اسناد رسمي شماره 230 شهر تهران استان تهران

228

دفترخانه اسناد رسمي شماره 246 شهر تهران استان تهران

229

دفترخانه اسناد رسمي شماره 278 شهر تهران استان تهران

230

دفترخانه اسناد رسمي شماره 72 شهر تهران استان تهران

231

دفترخانه اسناد رسمي شماره 102 شهر تهران استان تهران

232

دفترخانه اسناد رسمي شماره 106 شهر تهران استان تهران

233

دفترخانه اسناد رسمي شماره 141 شهر تهران استان تهران

234

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1489 شهر تهران استان تهران

235

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1274 شهر تهران استان تهران

236

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1279 شهر تهران استان تهران

237

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1309 شهر تهران استان تهران

238

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1258 شهر تهران استان تهران

239

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1617 شهر تهران استان تهران

240

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1369 شهر تهران استان تهران

241

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1507 شهر تهران استان تهران

242

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1476 شهر تهران استان تهران

243

دفترخانه اسناد رسمي شماره 115 شهر تهران استان تهران

244

دفترخانه اسناد رسمي شماره 320 شهر تهران استان تهران

245

دفترخانه اسناد رسمي شماره 326 شهر تهران استان تهران

246

دفترخانه اسناد رسمي شماره 362 شهر تهران استان تهران

247

دفترخانه اسناد رسمي شماره 391 شهر تهران استان تهران

248

دفترخانه اسناد رسمي شماره 394 شهر تهران استان تهران

249

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1123 شهر تهران استان تهران

250

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1162 شهر تهران استان تهران

251

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1262 شهر تهران استان تهران

252

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1551 شهر تهران استان تهران

253

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1102 شهر تهران استان تهران

254

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1268 شهر تهران استان تهران

255

دفترخانه اسناد رسمي شماره 1212 شهر تهران استان تهران

256

دفترخانه اسناد رسمي شماره 927 شهر تهران استان تهران

257

دفترخانه اسناد رسمي شماره 932 شهر تهران استان تهران

258

دفترخانه اسناد رسمي شماره 753 شهر تهران استان تهران

259

دفترخانه اسناد رسمي شماره 764 شهر تهران استان تهران

260

دفترخانه اسناد رسمي شماره 779 شهر تهران استان تهران

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/11/28