کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: پیشنهاد کانون در مورد افزایش متفاوت حقوق بازنشستگان و افراد مستعفی خلاف قانون نیست

نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: پیشنهاد کانون در مورد افزایش متفاوت حقوق بازنشستگان و افراد مستعفی خلاف قانون نیست
نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: پیشنهاد کانون در مورد افزايش متفاوت حقوق بازنشستگان و افراد مستعفي خلاف قانون نیست.
به گزارش روابط عمومي، محمد عظيميان گفت: در سال جدید با توجه به منابع مالی کانون برای افزايش حقوق بازنشستگان دو رقم و درصد پیشنهاد به سازمان ثبت ارائه كرديم که برای بازنشستگان یک ميزان افزايش و برای دیگر افراد شامل افراد مستعفی، از کارافتاده و افراد سلب صلاحیت شده‌، مبلغ دیگری افزايش در نظر گرفته شود.
نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در اين رابطه معتقد است: بازنشستگانی که سابقه کاری کمتر از ۳۰ سال در منصب سردفتری یا دفتریاری دارند که یا به‌صورت دائمی منفصل يا سلب صلاحيت شده‌اند یا مستعفی شده‌ و معمولا در جای دیگری مشغول به كار شده باشند، شامل ده درصد افزايش خواهند بود. 
عظیمیان افزود: با توجه به آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ریاست قوه قضائیه، میزان حق بازنشستگی ناشي از سابقه اشتغال يا رسيدن به ٦٥ سال يا از کارافتادگیِ و حالت استعفا و مستمری اشخاص، مطابق این آیین‌نامه براساس منابع مالی و وصولی ده درصد توسط کانون سردفتران و دفتریاران است.کانون صندوقی به نام صندوق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران دارد که بودجه آن از محل ۱۰ درصد وصولی دفاتر اسناد رسمی در هر سال تأمین می‌شود.
وي با بيان اينكه با توجه به درآمد صندوق، هر سال توسط کانون سردفتران و دفتریاران مبلغی به‌عنوان افزایش حقوق بازنشستگان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد می‌شود، گفت:‌ سازمان ثبت نیز با توجه به جایگاه قانونی در آیین‌نامه نسبت به تأیید یا احتمالا جرح و تعدیل یا حذف یا تغییر مبالغ پیشنهادی اقدام می‌کند. در سال جدید با توجه به كسري بودجه و كم شدن منابع مالی کانون برای حقوق اشخاص بازنشسته دو رقم پیشنهاد ارائه دادیم. اول مشمولين مواد ١٠و ١١ قانون دفاتر اسناد رسمي كه بصورت طبيعي بازنشسته مي شوند و گروه دوم كه بصورت فوق العاده در اجراي ماده ٩ آيين نامه بازنشسته مي شوند. گروه اول مشمول افزايش ٢٠ درصد و گروه دوم مشمول ١٠ درصد افزايش هستند.
نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به این پرسش که آیا برای وراث متوفیان و همسران آنها این ۱۰ درصد اعمال شده است، می‌گوید: برای آنها همان ۲۰ درصد اعمال شده است و حقوق آنان مطابق ديگر بازنشستگان افزايش يافته است. بازنشستگی گروه نخست عادي و متعارف است و اطلاق بازنشسته به گروه دوم غیرمتعارف. البته ما معتقدیم که این ارقام تکافوی هزينه هاي بازنشستگان را بويژه با توجه به تورم سال گذشته نمی‌کند. حتی پیشنهاد کانون بیشتر از این درصدها بوده اما منابع مالي کانون کم است و تعديل آن به مصلحت.
عظیميان همچنین این تفاوت رقم پیشنهادی را خلاف آیین‌نامه و مقررات بیمه بازنشستگی ندانست و افزود:‌ پیشنهاد از طرف کانون سردفتران ارائه مي‌شود که پس از تأیید و تصویب سازمان ثبت و معاونت محترم قوه قضائیه به تصريح مواد ١٦و ١٧ آيين‌نامه مبنای قانونی پیدا می‌کند. این پیشنهاد تصویب شده و از ماه‌های نخست سال در حال اجراست.
تاریخ ارسال خبر: 
99/04/17