کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 10 اسفند 1399

موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان شهریور ماه 1399

موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان شهریور ماه 1399

موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان شهریور ماه 1399

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با پیگیری  کانون سردفتران و دفتریاران و به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وپیرو نامه کانون سردفتران ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی اسناد بدون اثر انگشت سردفتر در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی تا پایان شهریور ماه 1399 موافقت کرد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1399/4/29