کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 16 اسفند 1399

اطلاعیه مهم مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه مهم مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی
پیرو دستور العمل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، چون درآمد دفترخانه حاصل از ارایه خدمات است،لذا دفاتری که تا مبلغ نهصد و نود میلیون تومان درآمد داشته باشند می‌توانند از مزایای تبصره مزبور استفاده نمایند.
پیرو دستور العمل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، چون درآمد دفترخانه حاصل از ارایه خدمات است،لذا دفاتری که تا مبلغ نهصد و نود میلیون تومان درآمد داشته باشند می توانند از مزایای تبصره مزبور استفاده نمایند.

 
مبارکه شهریاری
 مدیر واحد مالیاتی کانون
تاریخ ارسال خبر: 
99/05/12