کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 02 تير 1400

آگهی مناقصه کانون سردفتران و دفتریاران

آگهی مناقصه کانون سردفتران و دفتریاران

 کانون سردفتران و دفتریاران در نظر دارد تامین نیازمندی های خود در حوزه فناوری و اطلاعات را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

 لذا متقاضیان می توانند برای خرید اسناد و مدارک شرکت در مناقصه، درخواست شرکت خود در مناقصه را طبق شرایط اعلامی در این آگهی و حداکثر ظرف ۳ روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی در جراید کثیرالانتشار، در دبیرخانه کانون سردفتران و دفتریاران به نشانی تهران خیابان مطهری روبروی سنایی پلاک ۲۷۳ به ثبت رسانده و شماره دبیرخانه دریافت نمایند.

 همچنین از تاریخ خرید اسناد مناقصه ظرف ۵ روز کاری، پیشنهادات خود را در  پاکت درب بسته و ممهور، به دبیرخانه کانون سردفتران و دفتریاران تحویل و  شماره ثبت دریافت نمایند.

 

 اسناد و مدارک لازم جهت خرید اسناد و مدارک شرکت در مناقصه:

 

 ۱- معرفی نماینده روی سربرگ شرکت    ۲- اساسنامه شرکت ۳- آگهی تاسیس ۴-  آخرین روزنامه رسمی تغییرات ۵- تشریح سوابق کاری (به ویژه فعالیتهای مرتبط با حوزه دفاتر اسناد رسمی) ۶- به همراه داشتن اصل و فتوکپی کارت ملی نماینده معرفی شده ۷- فیش ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریالی واریزی به حساب جاری سیبا به شماره ۰۱۰۴۷۳۶۴۲۶۰۰۴ به نام کانون سردفتران و دفتریاران.

 

(برای شرکت در هر بند مناقصه، فیش جداگانه لازم است و به ثبت درخواست با اسناد ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 توضیح این که برای شرکت در بند دوم مناقصه، بیان مختصر سوابق کاری کفایت می نماید.

 

 موارد مناقصه :

 

۱- طراحی، ساخت،  پیاده سازی، تحویل و  پشتیبانی سامانه های نرم افزاری به شرح مندرج در اسناد مناقصه

 

 ۲-  تامین یک دستگاه مرکز داده پیش ساخته (کانتینر)/ موجود/ با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه.

 

** به هر گونه پیشنهاد خارج از موضوع اسناد مناقصه و یا اسناد ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 ملاک ارزیابی بند اول مناقصه به صورت تلفیقی صورت گرفته و در ارزیابی نهایی ملاک هایی نظیر ۱- توانایی های فنی ۲- سوابق ۳- قیمت ۴- آشنایی حداقلی با حوزه ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و ....  در نظر گرفته خواهد شد.

 

 فناوری و اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران

تاریخ ارسال خبر: 
99/7/13