کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

الحاقیه آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین تجهیزات، قطعات و لوازم مرکز داده کانون سردفتران و دفتریاران

الحاقیه آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین تجهیزات، قطعات و لوازم مرکز داده کانون سردفتران و دفتریاران

الحاقیه آگهي مناقصه عمومي تهيه و تامين تجهيزات، قطعات و لوازم مركز داده كانون سردفتران و دفترياران

 

پيرو آگهي مناقصه عمومي تهيه و تامين تجهيزات، قطعات و لوازم مركز داده كانون سردفتران و دفترياران منتشر شده در مورخ 1399/11/14 و با توجه به اختيارات مندرج در بخش ملاحظات سند مناقصه، به اطلاع مي رساند يك فقره متمم در تاريخ 21 بهمن ماه 1399 به اسناد اين مناقصه اضافه شده است.

 

اين الحاقيه براي شركت كنندگاني كه پيش از اين تاريخ اسناد را تهيه نموده بودند، ارسال گرديده است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/11/21