کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

نقش نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی در رونق و آبادانی کشور

نقش نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی در رونق و آبادانی کشور

پرداخت به موقع ماليات، از عوامل اساسي رشد و توسعه جوامع است. اين مهم رونق اقتصادي، عدالت اجتماعي، ارائه خدمات و آباداني کشور را به دنبال دارد. اقتصاددانان کشور بر اين عقيده اند: ايجاد امنيت، رفاه و گسترش خدمات از دستاوردهاي پرداخت ماليات است که با فرهنگ سازي مناسب مي توان مردم را از اين مزايا آگاه کرد. همچنين کارشناسان اقتصادي مي گويند: مردم هر کشور بايد ماليات را قسمتي از بدهي خود به دولت بدانند تا آنجا که پرداخت به موقع آن بايد به يك فرهنگ عمومي تبديل شود.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانونس ردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالياتي ايران، بهبود نظام مالياتي بدون توجه به سياست هايي که مبتني بر ارتقاي فرهنگ مالياتي باشد، محقق نمي شود و با توجه به اهميت ماليات در پيشبرد اهداف اقتصادي دولت، شناسايي ويژگي ها و نوع کارکردهاي ماليات هاي اسلامي مي تواند جهت گيري کلي نظام مالياتي را آشکار ساخته و دستيابي به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالياتي را تسريع بخشد .

 

بدون شک تحقق اهداف اقتصادي دولت به خصوص در بحث ماليات، نيازمند اطلاع رساني و فرهنگ سازي است و مردم بايد در خصوص نحوه دريافت ماليات، هزينه نمودن و ميزان تاثيرگذاري آن بر اقتصاد و عمران و آباداني کشور ، اطلاعات و شناخت کافي داشته باشند. بديهي است اراده مردم، عمده‌ترين نقش را در اجراي قانون ماليات‌ها ايفا مي‌کند و به اين لحاظ موثرترين عامل موفقيت در اجراي اين قوانين، فرهنگ مالياتي جامعه است.

 

کارشناسان مي گويند: در اين زمينه بايد اطلاع رساني و به مردم اعلام شود که چرا بايد ماليات بپردازند و ماليات پرداختي به چه مصارفي مي رسد و آشنايي مردم از چگونگي مصرف درآمدهاي مالياتي مي تواند نقش مهمي در افزايش اين درآمدها داشته باشد،بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد با گسترش فرهنگ پرداخت ماليات در سطح جامعه و شناختن اهميت آن در توزيع درآمد، ايجاد عدالت اجتماعي و از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي، آن را جايگزين اقتصاد متکي بر نفت کرده و بسترهايي به وجود آيد تا ماليات‌دهي جزو وظايف و تکاليف مهم آحاد جامعه تلقي شود.

 

کارشناسان حوزه اقتصادي بر اين عقيده اند: با پرداخت ماليات، دولت بهتر مي تواند خدمات خود را ارائه دهد و در حقيقت وصول کامل ماليات، گام مهمي در راستاي تحقق سياست اقتصادي دولت است، آگاه ساختن مردم در مورد نقش ماليات در توسعه و رونق اقتصاد کشور از اهميت بالايي برخوردار است. صاحب نظران حوزه اقتصادي معتقدند: بايد نقش ماليات،توسعه و بسط فرهنگ مالياتي در ارتقاي اقتصاد کشور، انجام زير ساخت ها و پيشرفت پروژه هاي عمراني براي و کاهش وابستگي درآمدهاي جاري دولت به نفت راعموم تشريح و اثرات مثبت و سازنده آن به مردم معرفي کرد.درآمدهاي مالياتي نقش مهمي بيانگر از سلامت اقتصادي است.

 

 همچنين ماليات ابزاري به منظور توزيع بهتر و عادلانه درآمدها است که در نهايت به همه اقشار جامعه به ويژه اقشار کم درآمد اختصاص مي يابد و ترويج فرهنگ مالياتي نقش بسزايي در اين مهم ايفا مي کند.

 

انتهاي پيام