جزوه آموزشی کارگاه " نحوه نگارش دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند ( ب ) مالیاتی" منتشر شد