با حضور معاون رئیس قوه قضائیه ایران و رئیس شورای عالی قضایی ایتالیا؛ تقویت همکاری های قضایی ایران و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت